Oktober 2021 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Myndigheter som finansieras inom området är bland annat Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård blev 1 271 miljoner kronor i oktober. Det är 38 miljoner kronor (3,1 procent) högre än i oktober 2020.

Hittills i år uppgår utfallet till 11 775 miljoner kronor, vilket är 3 068 miljoner kronor (35,2 procent) högre än motsvarande period 2020. Det beror främst på högre utgifter för anslaget 1:8 Klimatbonus. Hittills i år har bonuspremier betalats ut för 76 572 klimatbonusbilar, vilket kan jämföras med helåret 2020, då bonus betalades ut för totalt 57 137 bilar. Det beror också på att utgifterna för anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur är 762 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period föregående år. Utgifterna avser kostnader och bidrag för skötsel av skyddade områden, artbevarande, friluftsliv m.m., och uppgår till 1 764 miljoner kronor hittills i år.

Utfallet för anslag 1:16 Klimatinvesteringar uppgår för perioden januari till oktober till 1 456 miljoner kronor, vilket är 740 miljoner kronor (103,2 procent) högre än samma period 2020. Anslaget disponeras av Naturvårdsverket som använder det för att betala ut bidrag till åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen. Exempelvis genom Klimatklivet.  

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
okt 2021
Förändring
jämfört med
okt 2020
Utfall
jan-okt 2021
Förändring
jämfört med
jan-okt 2020
SB + ÄB
2021
20 Allmän miljö- och naturvård 1 271 38 11 775 3 068 18 200
1:1 Naturvårdsverket 48 - 3 479 16 608
1:2 Miljöövervakning m.m. 10 - 9 221 - 2 508
1:3 Åtgärder för värdefull natur 103 36 1 764 762 1 972
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 46 - 65 591 3 1 147
1:8 Klimatbonus 0 - 332 2 909 1 149 4 810
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 97 - 141 1 025 - 2 1 405
1:14 Skydd av värdefull natur 197 79 1 022 226 1 686
1:16 Klimatinvesteringar 467 400 1 456 740 1 915
1:19 Industriklivet 11 7 140 103 751
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 98 6 726 - 37 1 089
Övriga anslag 193 60 1 443 111 2 311
1:5 Miljöforskning 4 3 80 3 99
1:6 Kemikalieinspektionen 23 - 1 222 - 2 281
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 15 2 236 - 1 272
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 25 9 237 27 295
1:10 Klimatanpassning 33 7 85 3 118
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 8 2 38 - 30 250
1:13 Internationellt miljösamarbete 2 0 24 - 7 47
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 20 - 1 207 7 252
1:17 Klimatpremier 1 - 7 118 26 270
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 49 44 85 77 150
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 4 0 29 3 175
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 9 1 80 4 101
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt