Oktober 2021 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och offentlig upphandling.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 625 miljoner kronor i oktober, vilket är 24 miljoner kronor (1,5 procent) högre än i oktober 2020. Det är framför allt utgifter inom anslagen 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. och 1:10 Bidragsfastigheter som står för det högre utfallet i oktober.

Statliga tjänstepensioner m.m. utgörs framför allt av utgifter enligt förordning (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner. Anslaget är det största inom detta utgiftsområde. Bidragsfastigheter används främst för att täcka kostnaderna för kulturhistoriskt värdefulla fastigheter, så kallade bidragsfastigheter, där hyresintäkterna inte räcker till. I bidragsfastigheter ingår bland annat de kungliga slotten, fästningar och ruiner.

För perioden januari-oktober uppgår utfallet för utgiftsområdet till 13 963 miljoner kronor, vilket är 184 miljoner kronor (1,3 procent) lägre än samma period 2020. Utfallet för anslaget 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter är 235 miljoner kronor lägre hittills i år jämfört med samma period 2020. Det beror främst på att staten under 2020 betalade ett kapitaltillskott till den Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (AIIB).

Från och med budgetåret 2021 redovisas utgifterna för Myndigheten för digital förvaltning inom utgiftsområde 22 Kommunikationer och på anslagen 2:6 Myndigheten för digital förvaltning samt 2:7 Digital förvaltning istället för inom detta utgiftsområde.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
okt 2021
Förändring
jämfört med
okt 2020
Utfall
jan-okt 2021
Förändring
jämfört med
jan-okt 2020
SB + ÄB
2021
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 625 24 13 963 - 184 17 550
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 359 23 11 462 92 14 107
1:9 Statistiska centralbyrån 44 - 3 467 - 33 586
1:11 Finansinspektionen 51 - 4 525 2 655
1:12 Riksgäldskontoret 29 3 264 4 330
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 2 - 235 133
1:15 Statens servicecenter 58 0 563 41 758
Övriga anslag 84 6 681 - 55 982
1:1 Statskontoret 9 1 77 - 1 102
1:2 Kammarkollegiet 7 1 69 14 91
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 4 2 17 8 20
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 9 0 11
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 55 1 67
1:8 Ekonomistyrningsverket 15 1 142 7 198
1:10 Bidragsfastigheter 34 17 213 35 341
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 8 1 14
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 21 3 40
1:17 Upphandlingsmyndigheten 8 0 70 - 1 96
1:18 (2020) Myndigheten för digital förvaltning 0 - 15 0 - 120
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt