Oktober 2021 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik blev 198 miljoner kronor i oktober, vilket är 188 miljoner kronor lägre jämfört med oktober 2020. Det lägre utfallet avser främst anslaget 1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande.

Utfallet för perioden januari-oktober uppgår till 4 241 miljoner kronor. Det är 818 miljoner kronor (23,9 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020. Det högre utfallet avser främst anslaget 1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande. För år 2021 anvisade riksdagen anslaget 3 150 miljoner kronor. Därefter har anslaget anvisats ytterligare 650 miljoner kronor enligt propositionen Höständringsbudget för 2021. Det innebär att anvisade medel för 2021 är totalt 1 700 miljoner kronor (81,0 procent) högre jämfört med vad som anvisades föregående år.  

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
okt 2021
Förändring
jämfört med
okt 2020
Utfall
jan-okt 2021
Förändring
jämfört med
jan-okt 2020
SB + ÄB
2021
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 198 - 188 4 241 818 5 592
1:4 Boverket 30 6 246 7 353
1:6 Lantmäteriet 54 2 553 22 669
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 1 - 15 37 24 305
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 83 - 182 3 097 764 3 800
2:1 Konsumentverket 12 - 2 138 1 170
Övriga anslag 19 3 170 0 295
1:1 Bostadspolitisk utveckling 4 3 13 - 1 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 0 1 0 13
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 - 1 43
1:5 Statens geotekniska institut 4 0 38 - 1 55
1:9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 1 - 2 17 - 7 20
1:10 Innovativt och hållbart byggande 1 1 11 4 37
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 5 1 44 2 55
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 3 0 24 4 30
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 17 0 18
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 1 0 4 0 4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt