Oktober 2021 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier, trossamfund och fritid blev 2 611 miljoner kronor i oktober, vilket är 945 miljoner kronor (26,6 procent) lägre än i oktober 2020. Det är framför allt utgifterna för anslaget 13:1 Stöd till idrotten som står för det lägre utfallet jämfört med samma månad föregående år.

För perioden januari-oktober uppgår utfallet för utgiftsområdet till 21 013 miljoner kronor, vilket är 2 759 miljoner kronor (15,1 procent) högre än motsvarande period 2020. Utgifterna för anslagen 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete och 13:1 Stöd till idrotten är sammantaget 1 816 miljoner kronor högre än motsvarande period 2020. Utgifterna för anslaget 10:1 Filmstöd och 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer är 396 respektive 352 miljoner kronor högre hittills i år jämfört med motsvarande period föregående år. Dessa utgiftsökningar är framför allt del av regeringens krisstöd till kultur- och idrottsverksamheterna i landet för att mildra de ekonomiska konsekvenserna på grund av spridningen av covid-19.

Flera anslag inom utgiftsområdet anvisats extra medel i ändringsbudget, bland annat anslagen 1:2 och 13:1 som anvisats ytterligare 1 691 och 1 955 miljoner kronor för att mildra de ekonomiska konsekvenserna med anledning av covid-19-pandemin.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
okt 2021
Förändring
jämfört med
okt 2020
Utfall
jan-okt 2021
Förändring
jämfört med
jan-okt 2020
SB + ÄB
2021
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 2 611 - 945 21 013 2 759 22 826
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete - 4 - 423 2 772 1 368 3 280
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 367 327 1 760 98 1 782
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 26 - 3 1 075 - 69 1 137
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 179 169 793 352 881
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 2 - 111 170 - 102 288
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
8:1 Centrala museer: Myndigheter 126 6 1 139 - 19 1 553
8:2 Centrala museer: Stiftelser 2 - 25 294 - 76 297
10:1 Filmstöd 0 0 949 396 949
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 0 289 52 291
13:1 Stöd till idrotten 491 - 997 3 922 447 3 922
14:1 Bidrag till folkbildningen 1 245 155 4 770 308 4 770
Övriga anslag 177 - 43 2 623 4 3 217
1:1 Statens kulturråd 6 1 39 - 7 67
1:3 Skapande skola - 11 - 11 190 5 201
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 1 - 1 38 9 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 - 1 3 - 3 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 12 1 17
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 0 - 1 214 13 228
2:3 Statens musikverk 7 - 2 92 7 123
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 13 5 145 21 201
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 10 1 100 9 127
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 1 57 4 71
4:1 Statens konstråd 1 - 1 8 - 8 11
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 5 3 41 16 68
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 2 0 12 1 14
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 40 4 46
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 14 - 3 23
6:1 Riksarkivet 38 0 362 - 2 441
7:1 Riksantikvarieämbetet 21 - 4 229 8 289
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 0 8
8:3 Bidrag till vissa museer 2 0 90 - 12 101
8:4 Forum för levande historia 4 - 1 41 4 60
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 11 2 13
9:2 Stöd till trossamfund 24 - 17 98 - 2 107
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 9 - 1 9
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 3 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 0 - 2 18 0 24
11:5 Stöd till taltidningar 4 - 1 28 3 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 4 - 1 38 2 52
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 1 0 1 0 2
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 2 1 78 46 102
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 - 3 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 2 - 1 191 - 70 222
14:2 Bidrag till tolkutbildning 4 - 5 44 4 55
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 21 - 6 100 - 40 100
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 147 0 193
15:1 Spelinspektionen 6 0 59 - 4 76
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt