Oktober 2021 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 8 177 miljoner kronor i oktober. Det är 2 257 miljoner kronor (38,1 procent) högre än motsvarande period 2020. Det beror främst på att utfallet för anslag 1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning blev 1 426 miljoner kronor (211,2 procent) högre i oktober.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 75 996 miljoner kronor, vilket är 6 592 miljoner kronor (9,5 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet uppgår hittills i år till 3 799 miljoner kronor. Det är 1 531 miljoner kronor (67,5 procent) högre än samma period 2020 och beror främst på att Skolverket fått mer medel att betala ut i form av statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram.  

Utfallet för anslaget 1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling uppgår till 6 182 miljoner kronor hittills i år, vilket är 1 342 miljoner kronor (27,7 procent) högre jämfört med motsvarande period föregående år. Statsbidraget används bland annat till personalinsatser, kompetensutveckling och elevhälsa i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet.

Utfallet för anslag 1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning uppgår till 2 912 miljoner kronor till och med oktober. Det är 518 miljoner kronor högre jämfört med samma period föregående år. Det beror bland annat på pågående expansion av yrkeshögskolan.

Utfallet för anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor uppgår till 1 181 miljoner kronor till och med oktober. Det är 218 miljoner kronor (15,6 procent) lägre än motsvarande period föregående år, vilket främst beror på tillfälliga satsningar under 2020 på bland annat bristyrkesutbildningar. Motsvarande satsningar har inte gjorts hittills under 2021.

Utfallet för anslaget 1:11 (2020) Fler anställda i lågstadiet är noll kronor hittills i år, vilket är 985 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år. Det beror på att satsningen Statsbidrag för lågstadiet i grundskolan upphörde vid halvårsskiftet 2020 och i någon mån ersattes av satsningar som finansieras av anslaget 1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
okt 2021
Förändring
jämfört med
okt 2020
Utfall
jan-okt 2021
Förändring
jämfört med
jan-okt 2020
SB + ÄB
2021
16 Utbildning och universitetsforskning 8 177 2 257 75 996 6 592 93 876
1:1 Statens skolverk 83 - 6 881 48 1 157
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 284 244 3 799 1 531 4 917
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 0 3 860 - 1 3 903
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 48 21 272 189 750
1:13 Bidrag till lärarlöner 0 0 2 121 101 4 875
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 1 1 6 182 1 342 6 230
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning 2 101 1 426 3 961 859 4 807
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 441 13 2 912 518 3 635
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 172 18 1 699 158 2 043
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 199 10 1 938 55 2 335
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 196 16 1 955 150 2 347
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 205 12 1 996 61 2 407
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 199 15 1 979 140 2 376
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 147 9 1 431 44 1 725
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 165 14 1 637 127 1 967
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 150 7 1 461 36 1 760
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 132 10 1 315 96 1 579
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 103 4 1 013 23 1 219
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 10 1 456 101 1 748
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 90 5 876 24 1 056
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 148 10 1 435 49 1 731
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 15 1 161 147 1 393
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 158 15 1 518 91 1 834
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 338 34 3 126 227 3 837
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 81 - 25 1 181 - 218 1 531
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 228 4 2 278 44 2 734
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 496 55 5 456 435 7 146
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 173 154 1 047 54 1 117
1:11 (2020) Fler anställda i lågstadiet 0 - 985
Övriga anslag 1 577 167 16 050 1 144 19 717
1:2 Statens skolinspektion 40 6 363 24 468
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 70 5 603 16 770
1:4 Sameskolstyrelsen 9 4 47 1 58
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 14 0 215 - 11 315
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 2 2 119 1 209
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 1 - 2 63 - 5 110
1:11 Skolforskningsinstitutet 2 0 18 1 25
1:12 Praktiknära skolforskning 0 0 19 1 19
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 103 - 5 163
1:16 Bidrag till vissa studier 1 0 6 0 18
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan 12 2 108 8 139
2:1 Universitetskanslersämbetet 14 1 129 2 161
2:2 Universitets- och högskolerådet 22 6 167 19 243
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 4 662 39 795
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 5 639 50 768
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 37 2 356 8 429
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 6 637 58 765
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 4 232 15 282
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 103 10 1 007 81 1 213
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 5 317 18 386
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 5 744 52 893
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 29 5 261 22 319
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 8 545 60 658
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 4 234 15 284
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 7 888 72 1 066
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 3 228 15 277
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 25 3 246 27 295
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 90 3 109
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 5 578 49 694
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 14 3 123 13 151
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 0 178 4 214
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 45 2 55
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 10 2 102 16 123
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 35 - 4 42
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 48 5 481 45 578
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 3 85 10 105
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 41 3 404 32 486
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 3 87 14 108
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 5 442 43 531
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 1 95 4 115
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 4 381 36 458
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 4 81 15 102
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 39 4 383 35 461
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 5 77 19 98
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 4 307 40 370
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 53 6 66
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 4 356 37 428
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 3 75 11 93
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 15 1 150 9 180
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 18 1 22
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 58 2 70
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 10 0 13
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 1 120 6 144
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 18 1 22
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 3 398 32 478
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 13 5 98 21 124
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 33 2 39
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 20 2 24
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 39 3 393 26 472
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 3 0 72 26 73
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 369 - 20 420
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 15 2 140 - 2 184
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 4 1 31 4 41
3:6 Institutet för rymdfysik 4 0 45 1 57
3:7 Kungl. biblioteket 36 2 335 19 420
3:8 Polarforskningssekretariatet 5 - 4 46 6 50
3:9 Sunet 1 - 4 34 - 8 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 1 0 4 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 2 0 30 1 44
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 3 2 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 3 1 84 0 89
4:1 Internationella program 0 1 63 3 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 30 0 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 8 1 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 0 25 - 7 52
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt