Oktober 2021 Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområdet omfattar områdena arbetsmarknad och arbetsliv och består i huvudsak av utgifter för matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden samt arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Myndigheter inom området är bl.a. Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

Utfall för utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kr

Utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv blev 7 272 miljoner kronor i oktober, vilket är 376 miljoner kronor lägre jämfört med oktober 2020.

Utfallet för perioden januari-oktober uppgår till 77 556 miljoner kronor. Det är 7 281 miljoner kronor (10,4 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020. Det högre utfallet avser främst anslagen 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd och 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser.

Tabell 1 visar genomsnittligt antal öppet arbetslösa samt sökande i program med aktivitetsstöd vid Arbetsförmedlingen. För perioden januari-oktober uppgick antalet till i genomsnitt 417 211 personer per månad. Det är en minskning med 3,9 procent jämfört med motsvarande period 2020. Det genomsnittliga antalet öppet arbetslösa har minskat med 51 897 personer (20,4 procent) samtidigt som det genomsnittliga antalet sökande i program har ökat med 34 929 personer (19,4 procent).

Arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

Utfallet för anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd blev 3 394 miljoner kronor i oktober, vilket är 569 miljoner kronor (14,4 procent) lägre jämfört med oktober 2020.

För perioden januari-oktober uppgår utfallet till 39 013 miljoner kronor, vilket är 5 788 miljoner kronor (17,4 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020. Det högre utfallet avser främst aktivitetsstöd och utvecklingsersättning.

Utgifterna för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning uppgår till 16 706 miljoner kronor för perioden januari-oktober. Det är 5 907 miljoner kronor (54,7 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020.

Utfallet för bidrag till arbetslöshetsersättning uppgår till 18 395 miljoner kronor för perioden januari-oktober. Det är 1 150 miljoner kronor (5,9 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020.

Högre kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

Utfallet för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser blev 935 miljoner kronor i oktober vilket är 280 miljoner kronor (42,8 procent) högre jämfört med oktober 2020. För perioden januari-oktober uppgår utfallet till 9 461 miljoner kronor, vilket är 4 090 miljoner kronor (76,2 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020.

Antalet personer med anställningsstöd som finansieras från anslaget uppgick i genomsnitt till 16 665 personer per månad under perioden januari-oktober. Det är en ökning med 64,1 procent jämfört med motsvarande period 2020. (Källa: Arbetsförmedlingen).

Lägre utgifter för lönegarantiersättning, nystartsjobb och etableringsersättning

Utfallet för anslaget 1:12 Bidrag till lönegarantiersättning uppgår till 706 miljoner kronor för perioden januari-oktober. Det är 2 033 miljoner kronor (74,2 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020.

Antalet anställda som är berörda av konkurser uppgår till 9 182 personer under perioden januari-oktober (Källa: SCB). Det är en minskning med 57,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Lönegaranti kan även betalas ut när en arbetsgivare har beviljats företagsrekonstruktion. Antalet anställda som är berörda av offentliga ackord, ett särskilt förfarande vid företagsrekonstruktion, uppgår till 3 521 personer under perioden januari-oktober (Källa: Tillväxtanalys). Det är en minskning med 63,6 procent jämfört med motsvarande period 2020.

Utfallet för anslaget 1:13 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar uppgår till 2 808 miljoner kronor för perioden januari-oktober. Det är 330 miljoner kronor (10,5 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020. Antalet personer med nystartsjobb uppgår till i genomsnitt 24 370 personer per månad för perioden januari-oktober. Det är 3,1 procent lägre jämfört med motsvarande period 2020.

Utfallet för anslaget 1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare uppgår till 1 159 miljoner kronor för perioden januari-oktober. Det är 853 miljoner kronor (42,4 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020. Anslaget används för utgifter för etableringsersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. Under perioden januari-oktober uppgick antalet deltagare i etableringsuppdraget i genomsnitt till cirka 14 000 personer per månad. (Källa: Arbetsförmedlingen). Det är en minskning med 41,1 procent jämfört med motsvarande period 2020.

Tabell 1: Genomsnittligt antal öppet arbetslösa samt sökande i program med aktivitetsstöd vid Arbetsförmedlingen
Jan-Okt 2021 Jan-Okt 2020 Förändring, antal Förändring %
Genomsnittligt antal öppet arbetslösa samt sökande i program med aktivitetsstöd per månad 417 211 434 179 -16 968 -3,9
- varav öppet arbetslösa 202 250 254 146 -51 897 -20,4
- varav sökande i program 214 962 180 033 34 929 19,4
- varav kvinnor 197 961 204 473 -6 512 -3,2
- varav män 219 250 229 706 -10 456 -4,6

Tabellen redovisar öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. Som öppet arbetslösa räknas de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, miljoner kronor
Utfall
okt 2021
Förändring
jämfört med
okt 2020
Utfall
jan-okt 2021
Förändring
jämfört med
jan-okt 2020
SB + ÄB
2021
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 7 272 - 376 77 556 7 281 106 299
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 676 33 6 331 377 7 849
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 3 394 - 569 39 013 5 788 52 703
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 935 280 9 461 4 090 12 366
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 609 4 16 017 141 20 482
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 115 6 1 016 94 1 996
1:12 Bidrag till lönegarantiersättning 61 - 59 706 - 2 033 2 900
1:13 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 285 13 2 808 - 330 4 994
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 98 - 67 1 159 - 853 1 675
Övriga anslag 98 - 17 1 046 6 1 334
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 8 - 2 91 6 122
1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027 50
1:8 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 0 37 4 43
1:9 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 0 64 2 79
1:10 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 49 1 59
1:11 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 7 0 8
2:1 Arbetsmiljöverket 60 5 555 23 695
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 27 2 34
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 33 - 1 37
2:4 Medlingsinstitutet 9 1 45 3 56
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 3 0 27 5 39
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet 0 - 17 111 - 1 112
1:14 (2020) Lån till körkort - 5 - 38
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt