Oktober 2021 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 8 410 miljoner kronor i oktober, vilket är 319 miljoner kronor lägre jämfört med oktober 2020. Det lägre utfallet avser framför allt anslagen 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. respektive 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

Utfallet för perioden januari-oktober uppgår till 95 718 miljoner kronor. Det är 2 138 miljoner kronor (2,2 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020. Det lägre utfallet avser främst anslagen 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. respektive 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader. 

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

Utfallet för anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgår till 35 558 miljoner kronor för perioden januari-oktober. Det är 865 miljoner kronor (2,5 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020. De högre utgifterna avser framför allt den tillfälliga ersättningen till anställda som fått karensavdrag på sin sjuklön samt egenföretagare med karens i sjukperiodens början. De tillfälliga reglerna infördes i april 2020 och gällde till och med september 2021.

Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Den tillfälliga ersättningen för försäkrade som fått ett karensavdrag samt förebyggande sjukpenning för riskgrupper ingår inte i beräkningen. Sjukpenningtalet beräknas som ett 12-månaders rullande värde och bör därför inte jämföras direkt med utgifterna för sjukpenning under oktober.

Sjukpenningtalet för oktober uppgår till 9,1 dagar, vilket är 2,3 procent lägre än sjukpenningtalet för oktober 2020.

Sjukpenningtalet för kvinnor i oktober var 81,4 procent högre än sjukpenningtalet för män. I oktober 2020 var sjukpenningtalet för kvinnor 83,8 procent högre än sjukpenningtalet för män.

Aktivitets- och sjukersättningar

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgår till 34 036 miljoner kronor för perioden januari-oktober. Det är 1 564 miljoner kronor (4,4 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020. Det lägre utfallet beror främst på att många som tidigare fått sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år.

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Utfallet för anslag 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader blev 338 miljoner kronor i oktober, vilket är 68 miljoner kronor lägre jämfört med oktober 2020. För perioden januari-oktober uppgår utfallet till 13 452 miljoner kronor. Det är 1 388 miljoner kronor (9,4 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020.

Det beror främst på den tillfälliga ersättningen för höga sjuklönekostnader som infördes 2020 med anledning av coronapandemin. Ersättningen beräknas för viss andel av den sjuklönekostnad som arbetsgivare har redovisat i arbetsgivardeklarationen. Ersättningen lämnas genom att arbetsgivarnas skattekonton krediteras och redovisningen mot anslaget görs månaden efter. Krediteringen redovisas på inkomsttitel 9693 Stöd, krediteringar på skattekonto. Utfallet för anslaget i oktober avser den ersättning som krediterats arbetsgivares skattekonton i september.

De tillfälliga reglerna för ersättningen upphör från och med oktober. Ersättning för höga sjuklönekostnader avseende perioden oktober-december beräknas enligt ordinarie regler och betalas ut under första kvartalet 2022.  

Sjukpenningtalet, antal dagar
Oktober 2021 Oktober 2020 Förändring %
Samtliga 9,10 9,31 -2,3
- Kvinnor 11,81 12,13 -2,6
- Män 6,51 6,60 -1,4

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Uppgifterna i tabellen är avrundade. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
okt 2021
Förändring
jämfört med
okt 2020
Utfall
jan-okt 2021
Förändring
jämfört med
jan-okt 2020
SB + ÄB
2021
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 410 - 319 95 718 - 2 138 117 345
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 404 - 154 35 558 865 41 449
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 372 - 147 34 036 - 1 564 40 473
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 193 - 17 1 992 - 158 2 421
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 152 27 1 969 70 2 442
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 338 - 68 13 452 - 1 388 19 850
2:1 Försäkringskassan 841 47 7 581 75 9 247
Övriga anslag 110 - 6 1 130 - 39 1 464
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 103 - 5 1 045 - 43 1 355
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 31 0 37
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 - 1 54 4 72
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt