Oktober 2021 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 72,7 miljarder kronor i oktober, vilket är 41,0 miljarder kronor lägre än samma månad 2020. Det beror huvudsakligen på förändringar i utlåningen till Riksbanken.

De takbegränsade utgifterna ökade dock med 4,6 miljarder kronor för samma period. Det är främst inom utgiftsområdena Försvar och samhällets krisberedskap, Utbildning och universitetsforskning samt Allmänna bidrag till kommuner som utgifterna har ökat. Utgifterna för utgiftsområdet Näringsliv blev 6,7 miljarder kronor lägre än i oktober 2020.

För perioden januari-oktober uppgår de totala utgifterna till 875,0 miljarder kronor. Det är 88,9 miljarder kronor (9,2 procent) lägre än motsvarande period föregående år.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
okt 2021
Förändring
jämfört med
okt 2020
Utfall
jan-okt 2021
Förändring
jämfört med
jan-okt 2020
SB + ÄB
2021
1 Rikets styrelse 1 434 158 13 087 509 16 741
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 - 6 136 1 178
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 53 14 812 15 977
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 75 9 720 33 927
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 7 - 2 66 2 100
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 9 9 90 10 118
2:5 Riksrevisionen 27 0 261 - 8 352
3:1 Sametinget 6 3 48 8 62
4:1 Regeringskansliet m.m. 726 37 6 532 190 8 174
5:1 Länsstyrelserna m.m. 363 31 3 006 360 4 091
6:1 Allmänna val och demokrati 13 - 2 95 - 17 122
6:2 Justitiekanslern 4 0 47 4 78
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten 11 2 94 4 122
6:4 Valmyndigheten 3 1 17 2 21
6:5 Stöd till politiska partier 42 0 168 - 1 169
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter 25
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 3 1 107 - 1 118
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 1 - 1 2
8:1 Mediestöd 81 62 835 - 96 1 032
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 4 0 36 3 44
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 18 - 2 29
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 625 24 13 963 - 184 17 550
1:1 Statskontoret 9 1 77 - 1 102
1:2 Kammarkollegiet 7 1 69 14 91
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 4 2 17 8 20
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 359 23 11 462 92 14 107
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 9 0 11
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 55 1 67
1:8 Ekonomistyrningsverket 15 1 142 7 198
1:9 Statistiska centralbyrån 44 - 3 467 - 33 586
1:10 Bidragsfastigheter 34 17 213 35 341
1:11 Finansinspektionen 51 - 4 525 2 655
1:12 Riksgäldskontoret 29 3 264 4 330
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 8 1 14
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 2 - 235 133
1:15 Statens servicecenter 58 0 563 41 758
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 21 3 40
1:17 Upphandlingsmyndigheten 8 0 70 - 1 96
1:18 (2020) Myndigheten för digital förvaltning 0 - 15 0 - 120
3 Skatt, tull och exekution 1 030 - 16 10 105 372 12 824
1:1 Skatteverket 672 - 5 6 611 213 8 414
1:2 Tullverket 191 - 4 1 790 88 2 300
1:3 Kronofogdemyndigheten 167 - 7 1 704 71 2 110
4 Rättsväsendet 5 109 305 46 180 3 596 57 398
1:1 Polismyndigheten 2 859 139 25 000 1 982 30 988
1:2 Säkerhetspolisen 156 13 1 375 113 1 740
1:3 Åklagarmyndigheten 160 24 1 468 96 1 809
1:4 Ekobrottsmyndigheten 65 2 631 34 775
1:5 Sveriges Domstolar 572 19 5 213 255 6 471
1:6 Kriminalvården 922 126 8 661 873 10 654
1:7 Brottsförebyggande rådet 11 - 4 132 11 172
1:8 Rättsmedicinalverket 37 0 403 27 510
1:9 Gentekniknämnden 0 0 4 0 5
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 1 35 - 3 44
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 8 - 2 86 5 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 284 - 12 2 954 209 3 651
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 7 0 59 - 29 95
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 11 0 19
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 15 1 47 4 68
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2 0 18 3 21
1:17 Domarnämnden 1 0 7 1 10
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet, gränsförvaltning och visering 4 - 1 76 16 244
5 Internationell samverkan 77 25 1 533 - 263 1 999
1:1 Avgifter till internationella organisationer 24 23 1 077 - 264 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 14 6 103 - 14 165
1:3 Nordiskt samarbete 2 - 2 12 1 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet - 1 - 1 2 7 5
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 5 1 42 5 49
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 7 2 60 13 71
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 24 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 16 0 19
1:9 Svenska institutet 8 - 4 90 - 19 130
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 7 2 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 12 - 1 101 7 173
6 Försvar och samhällets krisberedskap 9 600 5 286 49 982 6 212 71 283
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 3 955 570 30 505 1 984 41 926
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 76 - 10 902 268 1 467
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 4 854 4 653 11 002 3 644 17 808
1:4 Forskning och teknikutveckling 5 5 458 0 717
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 8 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 26 6 244 70 296
1:7 Officersutbildning m.m. 18 3 204 13 251
1:8 Försvarets radioanstalt 127 8 1 080 103 1 418
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 21 1 195 4 237
1:10 Nämnder m.m. 1 0 6 0 7
1:11 Försvarets materielverk 158 28 1 412 154 1 958
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 9 1 11
2:1 Kustbevakningen 119 - 6 1 063 20 1 354
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 0 10 - 44 25
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 1 - 1 1 - 15 28
2:4 Krisberedskap 67 15 948 - 1 1 283
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 397 0 397
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 125 6 1 142 - 10 1 545
2:7 Statens haverikommission 4 0 38 1 69
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 37 7 311 19 410
4:1 Elsäkerhetsverket 5 - 1 50 - 1 67
7 Internationellt bistånd 3 007 153 36 562 29 47 261
1:1 Biståndsverksamhet 2 857 139 35 132 - 119 45 396
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 128 7 1 227 102 1 586
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 11 - 1 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 16 4 147 43 191
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 3 2 32 3 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 2 1 13 1 21
8 Migration 748 - 137 6 727 - 1 328 9 268
1:1 Migrationsverket 358 14 3 322 - 230 4 421
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 266 - 123 2 145 - 929 2 880
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 - 4 115 - 5 128
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 69 - 4 643 - 33 771
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 13 - 3 119 - 30 227
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 12 - 10 162 - 60 362
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 16 - 1 125 - 35 324
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 14 - 6 96 - 6 155
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 7 526 298 117 366 42 345 137 664
1:1 Socialstyrelsen 72 0 581 - 13 772
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 7 - 2 70 - 1 90
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 13 1 124 2 154
1:4 Tandvårdsförmåner 619 29 5 517 732 7 295
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 786 145 26 279 1 520 31 873
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 1 119 - 42 46 109 32 942 47 486
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 155 33 422 - 27 513
1:8 Bidrag till psykiatri 39 - 8 2 048 - 43 2 164
1:9 Läkemedelsverket 18 5 148 30 184
1:10 E-hälsomyndigheten 8 1 68 5 119
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 1 1 2 242 - 653 3 000
1:12 Inspektionen för vård och omsorg 65 6 645 65 764
2:1 Folkhälsomyndigheten 46 9 479 106 635
2:2 Insatser för vaccinberedskap 8 0 76 2 121
2:3 Bidrag till WHO 0 0 39 - 4 45
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 0 70 0 76
2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 16 - 1 83 0 96
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 - 1 45 - 1 62
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 47 0 189 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 3 0 26 2 32
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet - 25 - 40 745 26 833
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 14 3 110 - 3 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 041 11 20 060 403 24 476
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 291 157 8 817 7 062 13 346
4:6 Statens institutionsstyrelse 100 - 28 986 - 107 1 347
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 9 4 689 232 725
4:8 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2 0 26 7 38
5:1 Barnombudsmannen 1 - 1 21 0 27
5:2 Barnets rättigheter 4 4 118 52 137
6:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 4 1 32 4 39
6:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 56 11 500 6 764
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 410 - 319 95 718 - 2 138 117 345
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 404 - 154 35 558 865 41 449
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 372 - 147 34 036 - 1 564 40 473
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 103 - 5 1 045 - 43 1 355
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 193 - 17 1 992 - 158 2 421
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 31 0 37
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 152 27 1 969 70 2 442
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 338 - 68 13 452 - 1 388 19 850
2:1 Försäkringskassan 841 47 7 581 75 9 247
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 - 1 54 4 72
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 507 456 31 035 485 38 339
1:1 Garantipension till ålderspension 1 164 - 25 11 715 - 287 14 141
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 767 - 48 7 838 - 508 9 343
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 896 6 8 810 159 10 897
1:4 Äldreförsörjningsstöd 101 2 1 001 22 1 190
1:5 Inkomstpensionstillägg 509 509 1 016 1 016 1 990
2:1 Pensionsmyndigheten 70 13 655 82 778
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 484 335 83 800 90 104 202
1:1 Barnbidrag 2 923 42 27 819 59 33 681
1:2 Föräldraförsäkring 3 774 262 38 785 - 147 47 653
1:3 Underhållsstöd 244 17 2 219 30 2 594
1:4 Adoptionsbidrag 0 0 8 0 15
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 85 2 848 - 17 1 082
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 326 7 3 269 - 23 5 367
1:7 Pensionsrätt för barnår 673 42 6 726 421 8 071
1:8 Bostadsbidrag 459 - 38 4 127 - 234 5 741
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 448 - 165 5 194 - 2 337 7 956
1:1 Etableringsåtgärder - 1 - 10 105 - 44 172
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 401 - 121 3 887 - 2 306 6 195
1:3 Hemutrustningslån 2 - 1 25 - 9 172
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 9 0 100 3 129
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 1 0 80 2 93
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 31 - 30 446 6 574
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 3 - 4 60 3 76
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 27 4 28
4:1 Åtgärder mot segregation 1 1 451 5 500
4:2 Delegationen mot segregation 2 0 14 - 2 18
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 7 272 - 376 77 556 7 281 106 299
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 676 33 6 331 377 7 849
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 3 394 - 569 39 013 5 788 52 703
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 935 280 9 461 4 090 12 366
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 609 4 16 017 141 20 482
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 8 - 2 91 6 122
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 115 6 1 016 94 1 996
1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027 50
1:8 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 0 37 4 43
1:9 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 0 64 2 79
1:10 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 49 1 59
1:11 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 7 0 8
1:12 Bidrag till lönegarantiersättning 61 - 59 706 - 2 033 2 900
1:13 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 285 13 2 808 - 330 4 994
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 98 - 67 1 159 - 853 1 675
2:1 Arbetsmiljöverket 60 5 555 23 695
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 27 2 34
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 33 - 1 37
2:4 Medlingsinstitutet 9 1 45 3 56
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 3 0 27 5 39
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet 0 - 17 111 - 1 112
1:14 (2020) Lån till körkort - 5 - 38
15 Studiestöd 2 640 - 39 21 855 1 476 28 825
1:1 Studiehjälp 434 1 3 501 67 4 389
1:2 Studiemedel 1 886 2 15 540 1 357 20 681
1:3 Avsättning för kreditförluster 185 - 9 1 528 18 2 060
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 18 - 28 102 - 83 100
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 0 41 - 2 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 - 1 20 - 5 27
1:7 Studiestartsstöd 35 - 1 370 133 542
1:8 Centrala studiestödsnämnden 75 - 3 741 - 9 948
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 13 0 17
16 Utbildning och universitetsforskning 8 177 2 257 75 996 6 592 93 876
1:1 Statens skolverk 83 - 6 881 48 1 157
1:2 Statens skolinspektion 40 6 363 24 468
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 70 5 603 16 770
1:4 Sameskolstyrelsen 9 4 47 1 58
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 284 244 3 799 1 531 4 917
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 14 0 215 - 11 315
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 0 3 860 - 1 3 903
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 2 2 119 1 209
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 1 - 2 63 - 5 110
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 48 21 272 189 750
1:11 Skolforskningsinstitutet 2 0 18 1 25
1:12 Praktiknära skolforskning 0 0 19 1 19
1:13 Bidrag till lärarlöner 0 0 2 121 101 4 875
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 103 - 5 163
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 1 1 6 182 1 342 6 230
1:16 Bidrag till vissa studier 1 0 6 0 18
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning 2 101 1 426 3 961 859 4 807
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan 12 2 108 8 139
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 441 13 2 912 518 3 635
2:1 Universitetskanslersämbetet 14 1 129 2 161
2:2 Universitets- och högskolerådet 22 6 167 19 243
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 172 18 1 699 158 2 043
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 199 10 1 938 55 2 335
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 196 16 1 955 150 2 347
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 205 12 1 996 61 2 407
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 199 15 1 979 140 2 376
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 147 9 1 431 44 1 725
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 165 14 1 637 127 1 967
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 150 7 1 461 36 1 760
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 132 10 1 315 96 1 579
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 103 4 1 013 23 1 219
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 10 1 456 101 1 748
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 90 5 876 24 1 056
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 4 662 39 795
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 148 10 1 435 49 1 731
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 15 1 161 147 1 393
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 158 15 1 518 91 1 834
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 5 639 50 768
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 37 2 356 8 429
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 6 637 58 765
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 4 232 15 282
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 103 10 1 007 81 1 213
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 5 317 18 386
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 5 744 52 893
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 29 5 261 22 319
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 8 545 60 658
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 4 234 15 284
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 7 888 72 1 066
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 3 228 15 277
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 25 3 246 27 295
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 90 3 109
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 5 578 49 694
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 14 3 123 13 151
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 0 178 4 214
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 45 2 55
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 10 2 102 16 123
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 35 - 4 42
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 48 5 481 45 578
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 3 85 10 105
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 41 3 404 32 486
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 3 87 14 108
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 5 442 43 531
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 1 95 4 115
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 4 381 36 458
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 4 81 15 102
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 39 4 383 35 461
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 5 77 19 98
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 4 307 40 370
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 53 6 66
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 4 356 37 428
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 3 75 11 93
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 15 1 150 9 180
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 18 1 22
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 58 2 70
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 10 0 13
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 1 120 6 144
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 18 1 22
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 3 398 32 478
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 13 5 98 21 124
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 33 2 39
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 20 2 24
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 338 34 3 126 227 3 837
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 81 - 25 1 181 - 218 1 531
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 39 3 393 26 472
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 228 4 2 278 44 2 734
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 3 0 72 26 73
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 496 55 5 456 435 7 146
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 369 - 20 420
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 15 2 140 - 2 184
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 173 154 1 047 54 1 117
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 4 1 31 4 41
3:6 Institutet för rymdfysik 4 0 45 1 57
3:7 Kungl. biblioteket 36 2 335 19 420
3:8 Polarforskningssekretariatet 5 - 4 46 6 50
3:9 Sunet 1 - 4 34 - 8 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 1 0 4 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 2 0 30 1 44
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 3 2 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 3 1 84 0 89
4:1 Internationella program 0 1 63 3 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 30 0 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 8 1 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 0 25 - 7 52
1:11 (2020) Fler anställda i lågstadiet 0 - 985
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 2 611 - 945 21 013 2 759 22 826
1:1 Statens kulturråd 6 1 39 - 7 67
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete - 4 - 423 2 772 1 368 3 280
1:3 Skapande skola - 11 - 11 190 5 201
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 1 - 1 38 9 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 - 1 3 - 3 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 367 327 1 760 98 1 782
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 12 1 17
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 26 - 3 1 075 - 69 1 137
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 0 - 1 214 13 228
2:3 Statens musikverk 7 - 2 92 7 123
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 13 5 145 21 201
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 10 1 100 9 127
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 1 57 4 71
4:1 Statens konstråd 1 - 1 8 - 8 11
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 5 3 41 16 68
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 2 0 12 1 14
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 40 4 46
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 14 - 3 23
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 179 169 793 352 881
6:1 Riksarkivet 38 0 362 - 2 441
7:1 Riksantikvarieämbetet 21 - 4 229 8 289
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 2 - 111 170 - 102 288
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 0 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 126 6 1 139 - 19 1 553
8:2 Centrala museer: Stiftelser 2 - 25 294 - 76 297
8:3 Bidrag till vissa museer 2 0 90 - 12 101
8:4 Forum för levande historia 4 - 1 41 4 60
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 11 2 13
9:2 Stöd till trossamfund 24 - 17 98 - 2 107
10:1 Filmstöd 0 0 949 396 949
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 9 - 1 9
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 3 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 0 - 2 18 0 24
11:5 Stöd till taltidningar 4 - 1 28 3 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 4 - 1 38 2 52
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 0 289 52 291
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 1 0 1 0 2
13:1 Stöd till idrotten 491 - 997 3 922 447 3 922
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 2 1 78 46 102
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 - 3 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 2 - 1 191 - 70 222
14:1 Bidrag till folkbildningen 1 245 155 4 770 308 4 770
14:2 Bidrag till tolkutbildning 4 - 5 44 4 55
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 21 - 6 100 - 40 100
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 147 0 193
15:1 Spelinspektionen 6 0 59 - 4 76
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 198 - 188 4 241 818 5 592
1:1 Bostadspolitisk utveckling 4 3 13 - 1 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 0 1 0 13
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 - 1 43
1:4 Boverket 30 6 246 7 353
1:5 Statens geotekniska institut 4 0 38 - 1 55
1:6 Lantmäteriet 54 2 553 22 669
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 1 - 15 37 24 305
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 83 - 182 3 097 764 3 800
1:9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 1 - 2 17 - 7 20
1:10 Innovativt och hållbart byggande 1 1 11 4 37
2:1 Konsumentverket 12 - 2 138 1 170
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 5 1 44 2 55
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 3 0 24 4 30
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 17 0 18
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 1 0 4 0 4
19 Regional utveckling 361 51 2 359 90 4 203
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 172 47 1 094 60 1 809
1:2 Transportbidrag 61 - 29 305 - 70 426
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 128 33 959 99 1 819
1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning perioden 2021-2027 150
20 Allmän miljö- och naturvård 1 271 38 11 775 3 068 18 200
1:1 Naturvårdsverket 48 - 3 479 16 608
1:2 Miljöövervakning m.m. 10 - 9 221 - 2 508
1:3 Åtgärder för värdefull natur 103 36 1 764 762 1 972
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 46 - 65 591 3 1 147
1:5 Miljöforskning 4 3 80 3 99
1:6 Kemikalieinspektionen 23 - 1 222 - 2 281
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 15 2 236 - 1 272
1:8 Klimatbonus 0 - 332 2 909 1 149 4 810
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 25 9 237 27 295
1:10 Klimatanpassning 33 7 85 3 118
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 97 - 141 1 025 - 2 1 405
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 8 2 38 - 30 250
1:13 Internationellt miljösamarbete 2 0 24 - 7 47
1:14 Skydd av värdefull natur 197 79 1 022 226 1 686
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 20 - 1 207 7 252
1:16 Klimatinvesteringar 467 400 1 456 740 1 915
1:17 Klimatpremier 1 - 7 118 26 270
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 49 44 85 77 150
1:19 Industriklivet 11 7 140 103 751
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 4 0 29 3 175
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 9 1 80 4 101
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 98 6 726 - 37 1 089
21 Energi 234 - 246 2 440 - 86 4 694
1:1 Statens energimyndighet 30 7 274 22 365
1:2 Insatser för energieffektivisering 0 - 6 16 - 143 28
1:3 Insatser för förnybar elproduktion 0 - 4 15 0 25
1:4 Energiforskning 86 - 69 964 - 117 1 515
1:5 Infrastruktur för elektrifierade transporter 0 0 33 33 450
1:6 Energimarknadsinspektionen 13 1 121 9 153
1:7 Energiteknik 71 - 176 684 1 1 722
1:8 Elberedskap 12 - 7 192 51 270
1:9 Avgifter till internationella organisationer 1 0 20 - 2 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 22 9 121 60 140
22 Kommunikationer 5 610 308 50 853 990 77 765
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 798 - 145 20 970 623 30 819
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 476 307 20 694 204 30 078
1:3 Trafikverket 134 9 1 079 - 1 1 419
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 47 0 188 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 16 0 62 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 3 3 238 162 365
1:7 Trafikavtal 81 24 727 - 113 1 058
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 9 4 65 18 87
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 168 171 257 188 628
1:11 Trängselskatt i Stockholm 520 48 2 006 514 2 239
1:12 Transportstyrelsen 199 1 1 816 57 2 233
1:13 Trafikanalys 6 - 1 47 - 4 71
1:14 Trängselskatt i Göteborg - 20 - 54 944 - 177 1 008
1:15 Sjöfartsstöd 112 - 3 973 - 61 1 630
1:16 Internationell tågtrafik 0 0 1 1 5
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst 12 4 90 24 231
1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik 0 0 3 000
1:19 Lån till körkort 4 4 38 38 151
1:20 Tillskott till Sjöfartsverket 0 0 130 130 130
2:1 Post- och telestyrelsen 7 2 57 10 76
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 2 - 7 95 - 4 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 - 1 9 - 1 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 6 4 46 - 9 55
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 14 - 4 100 35 1 820
2:6 Myndigheten för digital förvaltning 10 10 113 113 151
2:7 Digital förvaltning 8 8 42 42 68
1:20 (2020) Tillskott till Luftfartsverket 0 - 75 0 - 626
1:21 (2020) Tillskott till Sjöfartsverket 0 0 37 - 172
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 3 132 - 18 9 866 - 440 23 835
1:1 Skogsstyrelsen 52 9 406 18 545
1:2 Insatser för skogsbruket 4 - 25 157 - 11 725
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 14 1 132 5 161
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 9 - 1 103 - 1 128
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 7 0 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 18 7 365 272 563
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 26 - 19 53
1:8 Statens jordbruksverk 62 9 494 4 614
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 3 0 9 2 12
1:10 Gårdsstöd m.m. - 3 - 13 221 - 25 7 159
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 23 - 4 50 - 22 150
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 3 - 3 10 - 14 31
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 12 - 3 71 - 12 167
1:14 Livsmedelsverket 26 5 214 14 270
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 22 14 119 6 194
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 - 1 43 - 4 43
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 1 411 274 2 642 - 222 4 921
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 1 228 - 357 2 076 - 882 4 541
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 1 25 209 224 250
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 14
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 4 - 1 87 - 13 129
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 183 18 1 804 150 2 170
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 58 28 506 54 696
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 3 - 1 89 16 107
1:27 Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet 1 1 19 19 29
1:28 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 30
1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 120
24 Näringsliv 2 680 - 6 742 25 980 - 25 254 94 760
1:1 Verket för innovationssystem 26 6 217 11 271
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 345 81 2 207 153 3 533
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 1 069 310 1 054
1:4 Tillväxtverket 86 40 721 373 1 162
1:5 Näringslivsutveckling 55 44 474 112 968
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 6 1 50 2 65
1:7 Turistfrämjande 0 0 155 40 155
1:8 Sveriges geologiska undersökning 22 6 185 - 3 245
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 5 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 7 1 14
1:11 Bolagsverket 3 0 41 7 49
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 7 0 8
1:13 Konkurrensverket 14 1 131 3 165
1:14 Konkurrensforskning 0 0 5 1 11
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 120 - 40 120
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 0 8 - 10 25
1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag - 6 772 - 10 397 1 401
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 - 1 19
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 0 - 16 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 0 235 - 40 279
1:21 Patent- och registreringsverket 28 - 4 275 4 341
1:22 Stöd vid korttidsarbete 625 - 612 6 612 - 24 686 17 725
1:23 Stöd till enskilda näringsidkare 143 143 1 898 1 898 10 701
1:24 Omställningsstöd 843 318 9 376 6 285 40 401
1:25 Researrangörslån 0 0 111 111 679
1:26 Stöd till handelsbolag 24 24 338 338 2 537
1:27 Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag 406 - 17 1 001 185 9 080
1:28 Evenemangsstöd 8 8 30 30 3 000
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 3 0 27 0 36
2:2 Kommerskollegium 6 - 1 70 3 92
2:3 Exportfrämjande verksamhet 3 - 7 348 - 25 350
2:4 Investeringsfrämjande 1 0 95 27 98
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 1 1 20 - 2 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 8 0 31 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 0 0 95 71 100
25 Allmänna bidrag till kommuner 12 769 2 063 127 697 - 7 855 153 485
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 12 376 2 309 123 760 23 085 148 511
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 393 5 3 930 45 4 717
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 7 0 7
1:4 Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner 250
1:4 (2020) Stöd med anledning av flyktingsituationen - 250 - 2 500
1:5 (2020) Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 0 - 28 486
26 Statsskuldsräntor m.m. - 1 456 - 304 - 3 714 - 5 673 165
1:1 Räntor på statsskulden - 1 457 - 302 - 3 801 - 5 664 10
1:2 Oförutsedda utgifter 0 - 2 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 0 - 2 87 - 7 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 4 924 1 548 46 490 11 205 53 851
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 4 924 1 548 46 490 11 205 53 851
Förändring av anslagsbehållningar - 7 766
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 7 686
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 80
Summa utgiftsområden 101 428 3 812 985 661 42 357 1 320 442
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 102 884 4 116 989 375 48 030 1 320 357
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 22 892 - 39 915 - 119 361 - 124 693 14 881
Kassamässig korrigering - 5 851 - 4 889 8 749 - 6 602 278
Totala utgifter 72 685 - 40 992 875 048 - 88 937 1 335 601
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt