Januari 2021 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning, Barnrättspolitik samt verksamhet inom utbildning och universitetsforskning.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg blev 8 931 miljoner kronor i januari. Det är 2 053 miljoner kronor (29,9 procent) högre än motsvarande period föregående år. Det beror framförallt på utbetalning av medel för provtagning, smittspårning och utbrottshantering av covid-19 inom anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård om 1 450 miljoner kronor. Utfallet för anslaget blev 2 665 miljoner kronor, vilket är 1 536 miljoner kronor (136,1 procent) högre än januari 2020.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna blev 2 641 miljoner kronor årets första månad. Bidragen betalas ut med två månaders fördröjning. Utfallet i januari avser bidragen för läkemedelsförmånerna för november 2020. Utgifterna avser statens bidrag till regionerna för läkemedelsförmånernas kostnader.

Utfallet för anslag 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning blev 1 724 miljoner kronor, vilket är 35 miljoner kronor (2,0 procent) lägre än samma månad 2020.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
jan 2021
Förändring
jämfört med
jan 2020
Utfall
jan-jan 2021
Förändring
jämfört med
jan-jan 2020
SB + ÄB
2021
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 8 931 2 053 8 931 2 053 115 217
1:1 Socialstyrelsen 60 16 60 16 750
1:4 Tandvårdsförmåner 362 - 63 362 - 63 7 295
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 641 169 2 641 169 31 705
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 2 665 1 536 2 665 1 536 30 096
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 13 - 56 13 - 56 513
1:8 Bidrag till psykiatri 52 - 3 52 - 3 2 164
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 739 306 739 306 3 000
1:12 Inspektionen för vård och omsorg 54 1 54 1 754
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 14 - 46 14 - 46 788
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 724 - 35 1 724 - 35 24 476
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 260 229 260 229 9 008
4:6 Statens institutionsstyrelse 91 4 91 4 1 347
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 38 0 38 0 525
6:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 48 - 8 48 - 8 764
Övriga anslag 171 3 171 3 2 032
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 7 0 7 0 90
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 11 1 11 1 154
1:9 Läkemedelsverket 13 2 13 2 160
1:10 E-hälsomyndigheten 7 13 7 13 119
2:1 Folkhälsomyndigheten 46 9 46 9 500
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 5 7 5 121
2:3 Bidrag till WHO 39 39 39 39 45
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 16 - 3 16 - 3 76
2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 3 - 5 3 - 5 96
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 0 4 0 62
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer - 47 - 47 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 2 0 32
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 8 - 5 8 - 5 263
4:8 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 3 0 3 0 38
5:1 Barnombudsmannen 2 0 2 0 27
5:2 Barnets rättigheter 0 - 6 0 - 6 22
6:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 3 0 39
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt