Januari 2021 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration blev 888 miljoner kronor i januari, vilket är 178 miljoner kronor (16,7 procent) lägre än i januari 2020. 

Ersättningarna till asylsökande, kommuner och regioner har minskat med 95 miljoner kronor och Migrationsverkets utgifter för asylsökandes boende har minskat med 18 miljoner kronor. Det beror på att antalet personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem har minskat. I januari 2021 uppgick det totala antalet personer i systemet till 30 634 varav 595 ansökt om asyl som ensamkommande barn. I januari förra året fanns 39 183 personer i mottagningssystemet varav 914 hade ansökt om asyl som ensamkommande barn.

Antal asylsökande m.m. januari 2021
2021 2020 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande januari 701 1 815 -1 114 -61,4
- varav män (inkl. pojkar) 453 1 104 -651 -59,0
- varav kvinnor (inkl. flickor) 248 711 -463 -65,1
- varav ens. barn och unga 41 79 -38 -48,1

Källa: Migrationsverket

Beviljade uppehållstillstånd januari 2021
2021 2020 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd januari 5 759 8 033 -2 274 -28,3
-varav asyl 578 743 -165 -22,2
-varav anhöriga till asylsökande 267 597 -330 -55,3
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 674 689 -15 -2,2
-varav arbetsmarknad 1 299 1 847 -548 -29,7
-varav anhöriga, arbetsmarknad 937 1 432 -495 -34,6
-varav övriga 369 664 -295 -44,4
-varav anhöriga, övriga 1 635 2 061 -426 -20,7

Källa: Migrationsverket

Boende i Migrationsverkets mottagningssystem i januari 2021
Januari 2021 Januari 2020 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 30 634 39 183 -8 549 -21,8
- varav ensamkommande barn och unga 595 914 -319 -34,9

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
jan 2021
Förändring
jämfört med
jan 2020
Utfall
jan-jan 2021
Förändring
jämfört med
jan-jan 2020
SB + ÄB
2021
8 Migration 888 - 178 888 - 178 9 268
1:1 Migrationsverket 320 - 32 320 - 32 4 421
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 471 - 112 471 - 112 2 880
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 57 - 7 57 - 7 771
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 9 - 4 9 - 4 227
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 16 - 11 16 - 11 362
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 12 - 9 12 - 9 324
Övriga anslag 2 - 2 2 - 2 283
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 0 0 0 128
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 2 - 2 2 - 2 155
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt