Januari 2021 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Utfallet för Internationellt bistånd blev i januari 4 500 miljoner kronor, vilket är 686 miljoner kronor lägre än i januari föregående år.

Det är främst utbetalningarna till multilaterala och internationella organisationer och fonder som blivit lägre. Statens budget för det ändamålet har sänkts med cirka 700 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
jan 2021
Förändring
jämfört med
jan 2020
Utfall
jan-jan 2021
Förändring
jämfört med
jan-jan 2020
SB + ÄB
2021
7 Internationellt bistånd 4 500 - 686 4 500 - 686 46 829
1:1 Biståndsverksamhet 4 366 - 694 4 366 - 694 44 966
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 118 6 118 6 1 583
Övriga anslag 16 2 16 2 280
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 1 0 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 13 2 13 2 191
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 2 0 2 0 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 1 0 21
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt