Januari 2021 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för Statsskuldsräntor m.m. blev ett överskott på 2 109 miljoner kronor i januari. Det ska jämföras med ett överskott på 977 miljoner kronor i januari 2020.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter. Utfallet för räntor på lån i svenska kronor blev -823 miljoner kronor i januari. Det ska jämföras med ett utfall på -481 miljoner kronor i januari 2020.

Om Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs redovisas det som en ränteinkomst. Inkomster från överkurser vid emission blev 1 236 miljoner kronor i januari, vilket är 624 miljoner kronor högre jämfört med januari 2020.

Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades. För januari blev valutakursvinsterna 111 miljoner kronor, vilket ska jämföras med valutakursförluster på 97 miljoner kronor i januari 2020.

Tabell 1: Räntor på statsskulden i januari 2021 jämfört med motsvarande period 2020, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall januari 2021 Utfall januari 2020 Skillnad jan 2021 - jan 2020
Räntor på lån i svenska kronor -823 -481 -342
Räntor på lån i utländsk valuta (*) -43 126 -169
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -1 236 -611 -624
Summa räntor -2 102 -967 -1 135
Räntor på in- och utlåning (*) -26 -189 163
Valutakursförluster (+)/vinster (-) -111 97 -209
Kursförluster (+)/vinster (-) 129 78 51
Övrigt 0 0 0
Summa ränteutgifter -2 110 -981 -1 130

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
jan 2021
Förändring
jämfört med
jan 2020
Utfall
jan-jan 2021
Förändring
jämfört med
jan-jan 2020
SB + ÄB
2021
26 Statsskuldsräntor m.m. - 2 109 - 1 132 - 2 109 - 1 132 165
1:1 Räntor på statsskulden - 2 110 - 1 130 - 2 110 - 1 130 10
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 - 2 1 - 2 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt