Januari 2021 Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, politik för utrikeshandel samt politik för handels- och investeringsfrämjande.

Utfall för utgiftsområdet Näringsliv

Miljoner kr

Utfallet för Näringsliv blev 2 201 miljoner kronor i januari, vilket är 1 314 miljoner kronor (148,2 procent) högre än utfallet för januari 2020.

Det samlade utfallet i januari för anslagen 1:22 Stöd vid korttidsarbete, 1:23 Stöd till enskilda näringsidkare samt 1:24 Omställningsstöd uppgår till 843 miljoner kronor. Anslagen fördes upp på statens budget under 2020 och avser olika stöd för att motverka de negativa effekterna av coronapandemin. Jämförelsen mellan åren påverkas av att anslagen inte fanns på statens budget i januari 2020.

I övrigt avser det högre utfallet främst anslagen 1:3 Institutens strategiska kompetensmedel och 2:3 Exportfrämjande verksamhet.

Utgiftsområde 24 Näringsliv, miljoner kronor
Utfall
jan 2021
Förändring
jämfört med
jan 2020
Utfall
jan-jan 2021
Förändring
jämfört med
jan-jan 2020
SB + ÄB
2021
24 Näringsliv 2 201 1 314 2 201 1 314 50 090
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 75 - 7 75 - 7 3 548
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 527 148 527 148 1 054
1:5 Näringslivsutveckling 25 15 25 15 977
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 120 - 40 120 - 40 120
1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag 0 0 1 401
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 0 22 0 269
1:21 Patent- och registreringsverket 27 - 1 27 - 1 341
1:22 Stöd vid korttidsarbete 440 440 440 440 10 816
1:23 Stöd till enskilda näringsidkare 254 254 254 254 6 600
1:24 Omställningsstöd 149 149 149 149 20 200
1:25 Researrangörslån 679
1:26 Stöd till handelsbolag 1 570
2:3 Exportfrämjande verksamhet 271 240 271 240 340
1:23 (2020) Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag 1 1 1 1
Övriga anslag 289 114 289 114 2 175
1:1 Verket för innovationssystem 20 0 20 0 255
1:4 Tillväxtverket 48 20 48 20 777
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 4 0 4 0 65
1:7 Turistfrämjande 72 20 72 20 145
1:8 Sveriges geologiska undersökning 24 - 2 24 - 2 245
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 0 0 0 0 14
1:11 Bolagsverket 4 1 4 1 46
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 1 0 8
1:13 Konkurrensverket 12 1 12 1 165
1:14 Konkurrensforskning 0 0 11
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 0 25
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer - 11 - 11 17
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 18
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 0 2 0 36
2:2 Kommerskollegium 8 0 8 0 92
2:4 Investeringsfrämjande 93 87 93 87 98
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 0 0 100
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt