Januari 2021 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, landsbygd, livsmedel, djur, skog och jakt samt rennäring och andra samiska näringar. Utgiftsområdet omfattar även verksamhet inom utbildning och forskning.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev i januari 733 miljoner kronor, vilket är 315 miljoner kronor (30,1 procent) lägre än i januari 2020.

Det lägre utfallet beror framför allt på lägre utgifter för åtgärder för landsbygdens miljö och struktur från anslagen 1:17 samt 1:18.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
jan 2021
Förändring
jämfört med
jan 2020
Utfall
jan-jan 2021
Förändring
jämfört med
jan-jan 2020
SB + ÄB
2021
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 733 - 315 733 - 315 22 581
1:1 Skogsstyrelsen 42 6 42 6 545
1:2 Insatser för skogsbruket 15 7 15 7 360
1:8 Statens jordbruksverk 75 17 75 17 614
1:10 Gårdsstöd m.m. 43 - 61 43 - 61 7 159
1:14 Livsmedelsverket 28 1 28 1 270
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 152 - 119 152 - 119 5 310
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 99 - 162 99 - 162 3 732
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 - 1 0 - 1 250
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 179 13 179 13 2 144
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 41 - 14 41 - 14 696
Övriga anslag 61 - 2 61 - 2 1 501
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 13 1 13 1 161
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 0 10 0 128
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 1 1 1 1 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 22 19 22 19 133
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 53
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 3 1 3 1 12
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 4 - 14 4 - 14 137
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 0 1 0 31
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2 - 1 2 - 1 167
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 2 - 7 2 - 7 194
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 43
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 14
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 3 - 2 3 - 2 129
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 1 1 1 1 107
1:27 Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet 0 0 0 0 29
1:28 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 30
1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 120
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt