Januari 2021 Utgiftsområde 21: Energi

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi och syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är främst Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och affärsverket Svenska kraftnät som ansvarar för att genomföra åtgärderna inom området.

Utfall för utgiftsområdet Energi

Miljoner kr

Utfallet för Energi blev 200 miljoner kronor i januari 2021, vilket är 98 miljoner kronor högre än motsvarande månad föregående år.

Utgiftsområde 21 Energi, miljoner kronor
Utfall
jan 2021
Förändring
jämfört med
jan 2020
Utfall
jan-jan 2021
Förändring
jämfört med
jan-jan 2020
SB + ÄB
2021
21 Energi 200 98 200 98 4 514
1:1 Statens energimyndighet 25 - 2 25 - 2 365
1:4 Energiforskning 52 1 52 1 1 515
1:5 Infrastruktur för elektrifierade transporter 0 0 0 0 550
1:7 Energiteknik 102 102 102 102 1 462
1:8 Elberedskap 8 0 8 0 270
Övriga anslag 13 - 4 13 - 4 351
1:2 Insatser för energieffektivisering 1 - 5 1 - 5 28
1:3 Insatser för förnybar elproduktion 0 0 0 0 25
1:6 Energimarknadsinspektionen 12 2 12 2 153
1:9 Avgifter till internationella organisationer 0 0 0 0 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 0 0 0 0 120
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt