Januari 2021 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Myndigheter som finansieras inom området är bland annat Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård blev 586 miljoner kronor i januari. Det är 125 miljoner kronor (27,1 procent) högre än januari 2020.

Utgifterna under anslaget 1:8 Klimatbonus blev 282 miljoner kronor, vilket är 93 miljoner kronor (49,0 procent) högre jämfört med samma månad föregående år. Anslagsposten används för utbetalning av bidrag till fysiska och juridiska personer som köpt en ny klimatbonusbil.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
jan 2021
Förändring
jämfört med
jan 2020
Utfall
jan-jan 2021
Förändring
jämfört med
jan-jan 2020
SB + ÄB
2021
20 Allmän miljö- och naturvård 586 125 586 125 16 202
1:1 Naturvårdsverket 50 4 50 4 596
1:2 Miljöövervakning m.m. 1 - 1 1 - 1 508
1:3 Åtgärder för värdefull natur 4 2 4 2 1 962
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 12 9 12 9 1 147
1:8 Klimatbonus 282 93 282 93 2 910
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 0 - 7 0 - 7 1 400
1:14 Skydd av värdefull natur 3 - 8 3 - 8 1 686
1:16 Klimatinvesteringar 40 27 40 27 1 935
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 57 - 7 57 - 7 1 089
Övriga anslag 138 13 138 13 2 971
1:5 Miljöforskning 0 0 0 0 99
1:6 Kemikalieinspektionen 20 1 20 1 281
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 57 41 57 41 272
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 23 - 3 23 - 3 295
1:10 Klimatanpassning 3 - 1 3 - 1 78
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 2 - 5 2 - 5 265
1:13 Internationellt miljösamarbete 0 0 0 0 47
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 23 - 1 23 - 1 248
1:17 Klimatpremier 0 - 21 0 - 21 170
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 0 0 0 0 150
1:19 Industriklivet 0 0 0 0 750
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 1 1 1 1 215
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 0 8 0 101
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt