Januari 2021 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och offentlig upphandling.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 134 miljoner kronor i januari, vilket är 251 miljoner kronor (18,1 procent) lägre än i januari 2020.

Det beror framför allt på Sverige betalade ett kapitaltillskott till Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (AIIB) i januari förra året, någon motsvarande betalning har inte gjorts i år.

Från och med budgetåret 2021 redovisas utgifterna för Myndigheten för digital förvaltning inom utgiftsområde 22 Kommunikationer och på anslagen 2:6 Myndigheten för digital förvaltning samt 2:7 Digital förvaltning istället för inom detta utgiftsområde.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
jan 2021
Förändring
jämfört med
jan 2020
Utfall
jan-jan 2021
Förändring
jämfört med
jan-jan 2020
SB + ÄB
2021
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 134 - 251 1 134 - 251 17 502
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 914 - 1 914 - 1 14 107
1:9 Statistiska centralbyrån 46 - 5 46 - 5 586
1:11 Finansinspektionen 54 1 54 1 655
1:12 Riksgäldskontoret 24 0 24 0 330
1:15 Statens servicecenter 48 - 4 48 - 4 761
Övriga anslag 48 - 242 48 - 242 1 064
1:1 Statskontoret 8 1 8 1 102
1:2 Kammarkollegiet 5 0 5 0 73
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 1 1 1 20
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 1 0 11
1:7 Konjunkturinstitutet 6 0 6 0 67
1:8 Ekonomistyrningsverket 13 0 13 0 188
1:10 Bidragsfastigheter 6 - 1 6 - 1 341
1:13 Bokföringsnämnden 0 0 0 0 14
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter - 235 - 235 110
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 40
1:17 Upphandlingsmyndigheten 6 0 6 0 96
1:18 (2020) Myndigheten för digital förvaltning 0 - 8 0 - 8
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt