Januari 2021 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik blev 825 miljoner kronor i januari, vilket är 656 miljoner kronor (389,8 procent) högre jämfört med januari 2020. Det högre utfallet avser framförallt anslaget 1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
jan 2021
Förändring
jämfört med
jan 2020
Utfall
jan-jan 2021
Förändring
jämfört med
jan-jan 2020
SB + ÄB
2021
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 825 656 825 656 5 585
1:4 Boverket 19 - 4 19 - 4 349
1:6 Lantmäteriet 51 2 51 2 669
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer - 1 2 - 1 2 955
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 708 652 708 652 3 150
2:1 Konsumentverket 16 1 16 1 170
Övriga anslag 31 3 31 3 292
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 1 0 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 0 0 0 13
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 0 0 43
1:5 Statens geotekniska institut 4 - 1 4 - 1 55
1:9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 1 - 1 1 - 1 20
1:10 Innovativt och hållbart byggande 1 1 1 1 37
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 1 4 1 52
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 2 0 30
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 16 1 16 1 18
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 1 1 1 1 4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt