Januari 2021 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier, trossamfund och fritid blev 4 212 miljoner kronor, det är 698 miljoner kronor (19,9 procent) högre än i januari 2020. Det beror främst på ett högre utfall för anslaget 2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner, där bidrag till bl.a. Kungliga Operan AB och Kungliga Dramatiska teatern AB ingår.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
jan 2021
Förändring
jämfört med
jan 2020
Utfall
jan-jan 2021
Förändring
jämfört med
jan-jan 2020
SB + ÄB
2021
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 4 212 698 4 212 698 17 791
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 43 30 43 30 1 589
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 31 27 31 27 1 719
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 612 509 612 509 1 116
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 115 - 11 115 - 11 523
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 21 0 21 0 268
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 460 0 460 0 460
8:1 Centrala museer: Myndigheter 97 2 97 2 1 401
8:2 Centrala museer: Stiftelser 189 167 189 167 269
10:1 Filmstöd 549 0 549 0 553
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 130 25 130 25 291
13:1 Stöd till idrotten 480 - 8 480 - 8 1 967
14:1 Bidrag till folkbildningen 1 140 60 1 140 60 4 560
Övriga anslag 345 - 103 345 - 103 3 076
1:1 Statens kulturråd 5 2 5 2 67
1:3 Skapande skola 0 0 0 0 201
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 2 0 2 0 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 - 1 0 - 1 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 1 0 17
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 32 - 53 32 - 53 228
2:3 Statens musikverk 7 1 7 1 123
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 26 3 26 3 201
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 8 0 8 0 127
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 0 6 0 71
4:1 Statens konstråd 1 - 1 1 - 1 11
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 0 2 0 68
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 2 - 1 2 - 1 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 32 20 32 20 46
5:1 Konstnärsnämnden 1 0 1 0 23
6:1 Riksarkivet 36 - 5 36 - 5 441
7:1 Riksantikvarieämbetet 21 - 5 21 - 5 289
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8
8:3 Bidrag till vissa museer 40 29 40 29 71
8:4 Forum för levande historia 3 0 3 0 60
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 1 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 3 - 15 3 - 15 107
11:1 Sändningar av TV Finland - 10 - 10 9
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 0 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 2 0 24
11:5 Stöd till taltidningar 0 - 1 0 - 1 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 4 0 4 0 52
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 0 0 2
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 2 - 6 2 - 6 102
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 48 - 3 48 - 3 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 15 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 0 - 50 0 - 50 72
14:2 Bidrag till tolkutbildning 1 - 4 1 - 4 55
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 37 - 3 37 - 3 140
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 193
15:1 Spelinspektionen 5 0 5 0 76
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt