Januari 2021 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 8 103 miljoner kronor årets första månad. Det är 15 miljoner kronor (0,2 procent) lägre än motsvarande period 2020.

Utfallet för anslaget 1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning uppgår till 45 miljoner kronor, vilket är 1 116 miljoner kronor lägre än januari 2020. Det beror på en månadsförskjutning av utbetalningen, som i år sker i februari.

Utfallet för anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor uppgår till 770 miljoner kronor, vilket är 593 miljoner kronor högre än i januari 2020. Det beror främst på en tillfällig förstärkning av lärosätenas forskningsresurser för att minska effekterna av utebliven privat forskningsfinansiering till följd av coronapandemin.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
jan 2021
Förändring
jämfört med
jan 2020
Utfall
jan-jan 2021
Förändring
jämfört med
jan-jan 2020
SB + ÄB
2021
16 Utbildning och universitetsforskning 8 103 - 15 8 103 - 15 92 178
1:1 Statens skolverk 64 - 2 64 - 2 1 157
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 53 12 53 12 4 797
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 613 - 1 613 - 1 3 903
1:13 Bidrag till lärarlöner 0 0 4 875
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 6 230
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning 45 - 1 116 45 - 1 116 3 660
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 317 87 317 87 3 629
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 169 15 169 15 2 025
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 191 2 191 2 2 286
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 195 14 195 14 2 339
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 196 2 196 2 2 349
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 197 13 197 13 2 368
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 140 2 140 2 1 684
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 163 12 163 12 1 957
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 144 1 144 1 1 724
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 131 9 131 9 1 575
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 100 1 100 1 1 199
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 145 10 145 10 1 745
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 86 1 86 1 1 033
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 140 2 140 2 1 684
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 15 116 15 1 393
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 148 5 148 5 1 773
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 322 8 322 8 3 774
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 770 593 770 593 2 231
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 229 5 229 5 2 734
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 1 283 288 1 283 288 7 096
Övriga anslag 2 146 6 2 146 6 20 959
1:2 Statens skolinspektion 34 3 34 3 468
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 57 - 11 57 - 11 770
1:4 Sameskolstyrelsen 7 1 7 1 58
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 32 - 3 32 - 3 315
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 0 0 0 0 209
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 3 0 3 0 110
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 0 0 0 0 504
1:11 Skolforskningsinstitutet 1 0 1 0 25
1:12 Praktiknära skolforskning - 8 - 8 19
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet - 1 - 1 163
1:16 Bidrag till vissa studier 0 0 0 0 18
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan 12 3 12 3 135
2:1 Universitetskanslersämbetet 9 - 2 9 - 2 158
2:2 Universitets- och högskolerådet 8 - 6 8 - 6 243
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 4 66 4 795
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 5 64 5 766
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 0 35 0 419
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 6 64 6 763
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 22 0 262
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå - 93 - 93 1 193
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå - 30 - 30 358
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 74 5 74 5 891
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 0 24 0 289
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 5 53 5 642
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 22 0 264
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 7 89 7 1 066
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 22 0 258
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 25 3 25 3 294
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 9 0 105
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 5 58 5 692
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 0 11 0 132
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 0 18 0 214
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 4 0 53
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 10 2 10 2 122
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 - 1 3 - 1 40
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 48 4 48 4 575
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 7 0 90
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 3 40 3 484
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 7 0 88
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 4 44 4 528
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 9 0 111
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 3 38 3 456
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 7 0 81
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 3 38 3 456
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 6 0 70
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 4 30 4 367
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 5 0 57
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 3 35 3 424
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 6 0 78
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 15 1 15 1 180
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 2 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 6 0 69
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 1 0 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 1 12 1 144
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 2 0 21
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 3 40 3 478
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 8 0 94
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 3 0 39
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 2 0 22
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 38 2 38 2 472
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 63 25 63 25 73
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 327 13 327 13 420
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 14 - 2 14 - 2 183
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 278 - 3 278 - 3 1 117
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 2 0 2 0 41
3:6 Institutet för rymdfysik 3 - 1 3 - 1 57
3:7 Kungl. biblioteket 35 5 35 5 420
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 2 3 2 50
3:9 Sunet 0 0 0 0 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 0 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 2 0 2 0 44
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 0 0 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 59 - 2 59 - 2 89
4:1 Internationella program 29 30 29 30 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 27 - 3 27 - 3 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 1 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 15 14 15 14 52
1:11 (2020) Fler anställda i lågstadiet 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt