Januari 2021 Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Studiestöd

Miljoner kr

Utfallet för Studiestöd blev 3 036 miljoner kronor i januari, vilket är 427 miljoner kronor (16,4 procent) högre än samma månad föregående år.

Utfallet för anslaget 1:2 Studiemedel blev 2 173 miljoner kronor, vilket är 364 miljoner kronor (20,2 procent) högre än januari 2020. Det högre utfallet avser främst de generella studiebidragen.

Utgiftsområde 15 Studiestöd, miljoner kronor
Utfall
jan 2021
Förändring
jämfört med
jan 2020
Utfall
jan-jan 2021
Förändring
jämfört med
jan-jan 2020
SB + ÄB
2021
15 Studiestöd 3 036 427 3 036 427 28 313
1:1 Studiehjälp 453 9 453 9 4 389
1:2 Studiemedel 2 173 364 2 173 364 20 220
1:3 Avsättning för kreditförluster 224 27 224 27 2 030
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 47 2 47 2 100
1:7 Studiestartsstöd 49 25 49 25 542
1:8 Centrala studiestödsnämnden 76 0 76 0 927
Övriga anslag 15 0 15 0 106
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 11 0 11 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 3 1 3 1 27
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 1 0 17
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt