Januari 2021 Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområdet omfattar områdena arbetsmarknad och arbetsliv och består i huvudsak av utgifter för matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden samt arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Myndigheter inom området är bl.a. Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

Utfall för utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kr

Utgifterna för Arbetsmarknad och arbetsliv blev 7 755 miljoner kronor i januari, vilket är 1 465 miljoner kronor (23,3 procent) högre jämfört med januari 2020. Det högre utfallet avser främst anslagen 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd samt 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser.

Tabell 1 visar antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen i januari. Antalet inskrivna uppgick till 460 313 personer, vilket är en ökning med 21,3 procent jämfört med januari 2020.

Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

Utfallet för anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd blev 4 069 miljoner kronor i januari, vilket är 1 342 miljoner kronor (49,2 procent) högre jämfört med januari 2020.   

Utfallet för bidrag till arbetslöshetsersättning blev 2 185 miljoner kronor i januari. Det är 617 miljoner kronor (39,4 procent) högre jämfört med januari 2020.

Utgifterna för aktivitetsstöd blev 1 492 miljoner kronor i januari, vilket är 540 miljoner kronor (56,7 procent) högre jämfört med januari 2020. Den som deltar i ett annat arbetsmarknadspolitiskt program än etableringsprogrammet via Arbetsförmedlingen kan få aktivitetsstöd. Antalet sökande i arbetsmarknadspolitiska program, exklusive etableringsprogrammet, uppgick till 204 565 i januari, vilket är en ökning med 43,0 procent jämfört med januari 2020 (Källa: Arbetsförmedlingen).

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser.

Utfallet för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser blev 849 miljoner kronor i januari, vilket är 408 miljoner kronor (92,4 procent) högre jämfört med januari 2020.

Antalet personer med anställningsstöd som finansieras från anslaget uppgick till 15 683 i januari, vilket är en ökning med 139,5 procent jämfört med januari 2020 (Källa: Arbetsförmedlingen). Ökningen avser framför allt så kallade extratjänster respektive introduktionsjobb.

Lägre utgifter för lönegarantiersättning, nystartsjobb och etableringsersättning

Utfallet för anslaget 1:12 Bidrag till lönegarantiersättning blev 84 miljoner kronor i januari, vilket är 85 miljoner kronor (50,5 procent) lägre jämfört med januari 2020.

Utfallet för anslaget 1:13 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar blev 303 miljoner kronor i januari, vilket är 90 miljoner kronor (23,0 procent) lägre jämfört med januari 2020. Antalet personer med nystartsjobb uppgick i januari till 22 629, vilket är en minskning 18,3 procent jämfört med januari 2020 (Källa: Arbetsförmedlingen).

Utfallet för anslaget 1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare blev 137 miljoner kronor i januari, vilket är 113 miljoner kronor (45,3 procent) lägre jämfört med januari 2020. Anslaget används för utgifter för etableringsersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. I januari uppgick antalet deltagare i etableringsuppdraget till 16 288 personer (Källa: Arbetsförmedlingen). Det är en minskning med 42,6 procent jämfört med januari 2020.

Tabell 1: Antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen i januari
Januari 2021 Januari 2020 Förändring, antal Förändring %
Antal inskrivna 460 313 379 629 80 684 21,3
- varav öppet arbetslösa 239 442 208 177 31 265 15,0
- varav sökande i program 220 871 171 452 49 419 28,8
- varav kvinnor 213 677 178 921 34 756 19,4
- varav män 246 636 200 708 45 928 22,9

Tabellen redovisar inskrivna arbetslösa som är en summering av öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. Som öppet arbetslösa räknas de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, miljoner kronor
Utfall
jan 2021
Förändring
jämfört med
jan 2020
Utfall
jan-jan 2021
Förändring
jämfört med
jan-jan 2020
SB + ÄB
2021
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 7 755 1 465 7 755 1 465 105 770
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 601 68 601 68 7 854
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 4 069 1 342 4 069 1 342 52 785
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 849 408 849 408 11 731
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 581 - 40 1 581 - 40 20 482
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 53 - 19 53 - 19 1 996
1:12 Bidrag till lönegarantiersättning 84 - 85 84 - 85 2 900
1:13 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 303 - 90 303 - 90 4 994
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 137 - 113 137 - 113 1 696
Övriga anslag 78 - 5 78 - 5 1 333
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 - 2 9 - 2 122
1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027 50
1:8 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 0 3 0 43
1:9 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 5 0 5 0 79
1:10 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 5 0 59
1:11 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 1 1 1 8
2:1 Arbetsmiljöverket 50 0 50 0 695
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 2 0 35
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 0 0 34
2:4 Medlingsinstitutet 1 0 1 0 56
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 1 0 1 0 39
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet 0 0 112
1:14 (2020) Lån till körkort - 4 - 4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt