Januari 2021 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utgifterna för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev 8 395 miljoner kronor i januari, vilket är 143 miljoner kronor (1,7 procent) högre jämfört med januari 2020. De högre utgifterna avser främst anslagen 1:2 Föräldraförsäkring, 1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag samt 1:7 Pensionsrätt för barnår.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
jan 2021
Förändring
jämfört med
jan 2020
Utfall
jan-jan 2021
Förändring
jämfört med
jan-jan 2020
SB + ÄB
2021
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 395 143 8 395 143 103 578
1:1 Barnbidrag 2 755 6 2 755 6 33 681
1:2 Föräldraförsäkring 3 932 63 3 932 63 47 652
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 350 51 350 51 5 367
1:7 Pensionsrätt för barnår 673 42 673 42 8 071
1:8 Bostadsbidrag 378 - 17 378 - 17 5 181
Övriga anslag 307 - 2 307 - 2 3 627
1:3 Underhållsstöd 222 2 222 2 2 594
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 1 0 15
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 84 - 3 84 - 3 1 019
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt