Januari 2021 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utgifterna för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 10 530 miljoner kronor i januari, vilket är 1 618 miljoner kronor (18,2 procent) högre jämfört med januari 2020. Det högre utfallet avser framför allt anslaget 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader.

Utfallet för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. blev 3 541 miljoner kronor i januari, vilket är 307 miljoner kronor högre jämfört med januari 2020. De högre utgifterna avser huvudsakligen tillfällig ersättning för anställda som fått karensavdrag på sin sjuklön samt egenföretagare med karens i sjukperiodens början. De tillfälliga reglerna för denna typ av ersättning började gälla i april 2020.

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. blev 3 452 miljoner kronor i januari. Det är 167 miljoner kronor lägre jämfört med januari 2020. Det lägre utfallet beror främst på att många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år.

Utfallet för anslag 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader blev 1 821 miljoner kronor i januari, vilket är 1 820 miljoner kronor högre jämfört med januari 2020. Det högre utfallet beror på den tillfälliga ersättningen för höga sjuklönekostnader som riksdagen och regeringen införde 2020 med anledning av coronapandemin. Ersättningen beräknas för viss andel av den sjuklönekostnad som arbetsgivare har redovisat i arbetsgivardeklarationen. Ersättningen lämnas genom att arbetsgivarnas skattekonton krediteras och redovisningen mot anslaget görs månaden efter. Krediteringen redovisas på inkomsttitel 9693 Stöd, krediteringar på skattekonto. Utfallet för anslaget i januari avser den ersättning som krediterats arbetsgivares skattekonton i december. Skillnaden mellan det belopp som redovisats mot anslaget i januari och den ersättning för höga sjuklönekostnader som krediterats arbetsgivarnas skattekonton i januari påverkar den kassamässiga korrigeringen.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
jan 2021
Förändring
jämfört med
jan 2020
Utfall
jan-jan 2021
Förändring
jämfört med
jan-jan 2020
SB + ÄB
2021
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 10 530 1 618 10 530 1 618 98 910
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 541 307 3 541 307 38 299
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 452 - 167 3 452 - 167 40 473
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 203 - 14 203 - 14 2 421
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 628 - 281 628 - 281 2 442
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 1 821 1 820 1 821 1 820 4 600
2:1 Försäkringskassan 769 - 47 769 - 47 9 212
Övriga anslag 116 0 116 0 1 464
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 108 1 108 1 1 355
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 3 0 37
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 0 5 0 72
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt