September 2020 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration blev 660 miljoner kronor i september, vilket är 128 miljoner kronor (16,2 procent) lägre än i september 2019. 

Utfallet för de första tre kvartalen uppgick till 7 170 miljoner kronor. Det är 1 723 miljoner kronor (19,4 procent) lägre än samma period 2019. Ersättningarna till asylsökande, kommuner och regioner har minskat med 1 017 miljoner kronor och Migrationsverkets utgifter för asylsökandes boende har minskat med 186 miljoner kronor. Det är främst ersättningarna till kommuner som minskat vilket beror på att antalet personer, som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, minskat. Det är bland annat en följd av att det blivit betydligt svårare att ta sig till Sverige för att söka asyl på grund av de reserestriktioner som införts med anledning av coronapandemin. Utgifterna under Migrationsverkets förvaltningsanslag är 63 miljoner kronor lägre än föregående år.

Asylsökande m.m. september 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande september 1 114 2 149 -1 035 -48,2
- varav män (inkl. pojkar) 697 1 254 -557 -44,4
- varav kvinnor (inkl. flickor) 417 895 -478 -53,4
- varav ens. barn och unga 59 118 -59 -50,0

Källa: Migrationsverket

Antal asylsökande januari-september 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Antal asylsökande januari-september 10 121 16 585 -6 464 -39,0
- varav män (inkl. pojkar) 6 146 9 847 -3 701 -37,6
- varav kvinnor (inkl. flickor) 3 975 6 738 -2 763 -41,0
- varav ens. barn och unga 371 665 -294 -44,2
- varav pojkar 252
- varav flickor 119

Källa: Migrationsverket

Beviljade uppehållstillstånd januari-september 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd januari-september 2020 68 055 89 251 -21 196 -23,7
-varav asyl 6 901 13 297 -6 396 -48,1
-varav anhöriga till asylsökande 4 462 5 336 -874 -16,4
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 6 258 6 285 -27 -0,4
-varav arbetsmarknad 16 198 23 001 -6 803 -29,6
-varav anhöriga, arbetsmarknad 9 421 10 812 -1 391 -12,9
-varav övriga 8 045 11 574 -3 529 -30,5
-varav anhöriga, övriga 16 770 18 946 -2 176 -11,5

Källa: Migrationsverket

* Migrationsverket har i juni 2020 korrigerat månadsstatistiken över antalet asylsökande som fått uppehållstillstånd, vilket innebär att statistiken i ESV:s publicerade månadsutfall före juni avviker något mot Migrationsverkets statistik.

Boende i Migrationsverkets mottagningssystem i september 2020
September 2020 September 2019 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 33 782 42 393 -8 611 -20,3
- varav ensamkommande barn och unga 693 988 -295 -29,9

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
sep 2020
Förändring
jämfört med
sep 2019
Utfall
jan-sep 2020
Förändring
jämfört med
jan-sep 2019
SB + ÄB
2020
8 Migration 660 - 128 7 170 - 1 723 11 626
1:1 Migrationsverket 296 - 28 3 208 - 63 4 444
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 237 - 81 2 685 - 1 203 4 936
Övriga anslag 127 - 18 1 276 - 457 2 246
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 3 3 116 5 128
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 56 - 7 603 - 106 962
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 15 - 6 132 - 75 250
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 23 3 200 - 17 402
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 18 - 6 143 - 66 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 11 - 6 82 - 4 155
1:9 (2019) Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 - 195
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt