September 2020 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m. blev negativt i september då inkomster som redovisas mot anslag översteg utgifterna med 1 395 miljoner kronor. Det är en skillnad på 2 002 miljoner kronor jämfört med september 2019 då utfallet var 606 miljoner kronor. Skillnaden förklaras främst av lägre ränteutgifter för lån i svenska kronor.

För perioden januari-september uppgår utfallet till 3 112 miljoner kronor, vilket är 10 513 miljoner kronor (77,2 procent) lägre jämfört med samma period föregående år.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

Utgifterna för räntor på lån i svenska kronor uppgår till 5 688 miljoner kronor för perioden januari-september. Det är 8 568 miljoner kronor lägre jämfört med motsvarande period 2019.

Inkomster från överkurser vid emission ökade med 2 827 miljoner kronor jämfört med perioden januari-september 2019. Om Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs redovisas det som en ränteinkomst.

Utgifterna för valutakursförluster uppgår till 2 200 miljoner kronor för perioden januari-september. Det är 1 376 miljoner kronor lägre jämfört med motsvarande period 2019. Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades.

Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än marknadsräntan vid återköpstillfället. Utfallet för kursförluster under perioden januari-september blev 4 147 miljoner kronor vilket är 2 127 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period 2019.

Tabell 1: Räntor på statsskulden i september 2020 jämfört med motsvarande period 2019 fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall september 2020 Utfall september 2019 Skillnad sep 2020 - sep 2019 Utfall jan-sep 2020 Utfall jan-sep 2019 Skillnad 2020-2019
Räntor på lån i svenska kronor -508 1 933 -2 441 5 688 14 256 -8 568
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 124 177 -53 2 079 3 012 -933
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -1 044 -727 -316 -7 883 -5 055 -2 827
Summa räntor -1 428 1 383 -2 811 -115 12 213 -12 328
Räntor på in- och utlåning (*) -272 -576 303 -3 214 -4 230 1 016
Valutakursförluster (+)/vinster (-) 198 -255 453 2 200 3 576 -1 376
Kursförluster (+)/vinster (-) 72 54 17 4 147 2 020 2 127
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter -1 431 606 -2 037 3 017 13 579 -10 561

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
sep 2020
Förändring
jämfört med
sep 2019
Utfall
jan-sep 2020
Förändring
jämfört med
jan-sep 2019
SB + ÄB
2020
26 Statsskuldsräntor m.m. - 1 395 - 2 002 3 112 - 10 513 29 655
1:1 Räntor på statsskulden - 1 431 - 2 037 3 017 - 10 561 29 500
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 2 2 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 36 35 92 46 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt