September 2020 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor. Utgiftsområdet omfattar även verksamhet inom utbildning och forskning.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev i september 685 miljoner kronor, vilket är 27 miljoner kronor högre än i september 2019.

För perioden januari-september uppgår utfallet för utgiftsområdet till 7 156 miljoner kronor. Det är 811 miljoner kronor (10,2 procent) lägre än samma period 2019. Jämförelsen mellan åren påverkas av att det under 2019 betalades ut stöd med anledning av torkan 2018. I år har ingen motsvarande utbetalning skett.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
sep 2020
Förändring
jämfört med
sep 2019
Utfall
jan-sep 2020
Förändring
jämfört med
jan-sep 2019
SB + ÄB
2020
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 685 27 7 156 - 811 20 521
1:2 Insatser för skogsbruket 22 5 139 44 345
1:10 Gårdsstöd m.m. 1 - 1 236 - 18 7 345
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 151 - 53 1 727 - 1 236 3 719
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 117 42 1 373 436 3 637
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 165 0 1 489 37 1 985
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 50 35 422 3 571
Övriga anslag 180 - 2 1 771 - 77 2 918
1:1 Skogsstyrelsen 41 4 346 13 500
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 12 0 114 3 153
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 11 2 94 13 126
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 1 1 8 1 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 11 6 83 8 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 - 6 45 11 53
1:8 Statens jordbruksverk 50 - 2 437 - 9 601
1:9 Bekämpande av växtskadegörare - 1 - 1 4 1 7
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 0 0 44 - 54 144
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 0 18 - 3 33
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 7 4 67 - 23 196
1:14 Livsmedelsverket 10 6 179 1 257
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 10 - 30 105 - 46 261
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 1 1 46 - 1 45
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 9 3 169
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 1 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 3 1 95 18 114
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 21 12 69 - 12 107
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt