September 2020 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Myndigheter som finansieras inom området är bland annat Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Sveriges meteorologiska institut och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård uppgick till 599 miljoner kronor, vilket är 59 miljoner kronor (11,0 procent) högre än i september 2019.

För de första tre kvartalen uppgår utfallet till 7 475 miljoner kronor, vilket är 1 113 miljoner kronor (17,5 procent) högre än samma period 2019. Det beror främst på att utfallet för anslag 1:8 Klimatbonus blev 539 miljoner kronor högre, vilket motsvarar en ökning med 60,7 procent. Transportstyrelsen betalar ut en klimatbonus på maximalt 60 000 kronor för fordon som är tagna i trafik första gången före 2020 med utsläpp av koldioxid på upp till 60 g/km och fordon tagna i trafik första gången under 2020 eller senare med utsläpp av koldioxid på upp till 70 g/km. Klimatinvesteringarna är 418 miljoner kronor högre för perioden.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
sep 2020
Förändring
jämfört med
sep 2019
Utfall
jan-sep 2020
Förändring
jämfört med
jan-sep 2019
SB + ÄB
2020
20 Allmän miljö- och naturvård 599 59 7 475 1 113 12 590
1:1 Naturvårdsverket 45 0 412 24 597
1:2 Miljöövervakning m.m. 25 - 4 204 33 466
1:3 Åtgärder för värdefull natur 11 - 23 934 214 1 154
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 96 67 477 - 317 899
1:8 Klimatbonus 168 44 1 429 539 1 760
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 27 - 19 789 - 56 1 362
1:14 Skydd av värdefull natur 39 23 678 190 876
1:16 Klimatinvesteringar 1 - 34 650 418 1 955
1:17 Klimatpremier 8 - 16 85 26 170
1:19 Industriklivet 10 5 33 20 600
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 67 19 671 76 956
Övriga anslag 102 - 2 1 114 - 52 1 796
1:5 Miljöforskning 10 10 77 11 94
1:6 Kemikalieinspektionen 22 3 199 2 291
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 14 - 7 224 - 23 262
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 20 - 1 195 10 268
1:10 Klimatanpassning 6 - 7 56 - 36 124
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 0 0 63 0 255
1:13 Internationellt miljösamarbete 3 - 1 29 - 1 45
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 12 - 6 179 - 12 244
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 5 5 3 - 25 50
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 3 3 22 22 64
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 0 69 1 98
1:19 (2019) Elfordonspremie 0 - 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt