September 2020 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och digitalisering.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 166 miljoner i september, vilket är 9 miljoner kronor (0,8 procent) högre jämfört med september 2019.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 12 546 miljoner kronor. Det är 303 miljoner kronor (2,5 procent) högre än samma period 2019. Det högre utfallet består framför allt av högre utgifter för statliga tjänstepensioner m.m.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
sep 2020
Förändring
jämfört med
sep 2019
Utfall
jan-sep 2020
Förändring
jämfört med
jan-sep 2019
SB + ÄB
2020
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 166 9 12 546 303 17 444
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 910 - 5 10 034 170 13 895
1:9 Statistiska centralbyrån 51 2 453 39 584
1:11 Finansinspektionen 50 - 2 468 21 623
1:12 Riksgäldskontoret 25 - 4 233 32 319
1:15 Statens servicecenter 54 6 464 26 699
Övriga anslag 78 12 895 14 1 324
1:1 Statskontoret 9 2 70 6 100
1:2 Kammarkollegiet 7 1 48 - 8 71
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 3 7 - 3 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 - 1 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 8 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 1 49 3 66
1:8 Ekonomistyrningsverket 13 1 121 3 175
1:10 Bidragsfastigheter 14 2 161 14 274
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 6 - 1 11
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 238 8 294
1:16 Finansmarknadsforskning 7 2 18 1 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 8 1 64 - 4 94
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 11 - 1 104 - 3 177
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt