September 2020 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier, trossamfund och fritid blev 976 miljoner kronor, vilket är 599 miljoner kronor (158,5 procent) högre än i september 2019. Det beror bland annat på att 139 miljoner kronor betalats ut i stöd med anledning av covid-19.

För de första tre kvartalen uppgår utfallet till 14 698 miljoner kronor, vilket är 2 466 miljoner konor (20,2 procent) högre än samma period föregående år. Det beror framförallt på olika stödåtgärder som betalats ut med anledning av covid-19.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
sep 2020
Förändring
jämfört med
sep 2019
Utfall
jan-sep 2020
Förändring
jämfört med
jan-sep 2019
SB + ÄB
2020
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 976 599 14 698 2 466 20 487
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 19 16 985 567 2 534
1:3 Skapande skola 1 3 185 10 176
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 460 458 1 621 478 1 669
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 25 - 61 1 115 297 1 195
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 123 107 430 141 476
8:1 Centrala museer: Myndigheter 172 67 1 039 46 1 473
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 0 237 5 291
13:5 Insatser för den ideella sektorn 6 4 258 117 297
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 3 372 148 4 462
Övriga anslag 170 5 5 457 656 7 915
1:1 Statens kulturråd 3 1 42 4 57
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 3 1 27 1 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 - 2 5 - 3 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 10 - 1 17
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 0 0 201 - 2 214
2:3 Statens musikverk 8 0 77 - 4 119
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 35 26 115 6 181
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 8 - 1 81 - 13 126
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 - 1 49 0 69
4:1 Statens konstråd 1 - 1 13 - 2 32
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 3 - 2 23 - 3 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 9 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 36 1 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 15 0 22
6:1 Riksarkivet 38 10 326 - 1 427
7:1 Riksantikvarieämbetet 26 4 196 - 11 285
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 3 3 158 2 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 0 8
8:2 Centrala museer: Stiftelser 2 - 20 343 146 373
8:3 Bidrag till vissa museer 2 - 3 99 37 107
8:4 Forum för levande historia 3 - 1 32 - 1 49
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 8 - 1 13
9:2 Stöd till trossamfund 0 0 59 0 107
10:1 Filmstöd 0 0 553 - 9 553
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 3 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 16 0 23
11:5 Stöd till taltidningar 2 - 1 20 - 4 49
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2 - 1 31 0 52
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 - 1 1 - 6 2
13:1 Stöd till idrotten 0 0 1 986 520 3 474
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 2 - 3 31 6 127
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 51 3 51
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
14:2 Bidrag till tolkutbildning 8 - 5 31 - 7 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 113 - 15 140
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 147 3 193
15:1 Spelinspektionen 7 2 56 11 76
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt