September 2020 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 9 135 miljoner kronor, vilket är 2 673 miljoner kronor (41,4 procent) högre än i september 2019. Det beror på att Statens skolverk betalat ut 2 420 miljoner kronor i stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling till kommunala och fristående huvudmän för förskoleklass och grundskolan. Storleken på bidraget tas fram utifrån ett socioekonomiskt index och elevantalet hos varje huvudman. Motsvarande stöd betalades under 2019 ut i augusti istället för september.

För de tre första kvartalen uppgår utfallet till 63 485 miljoner kronor. Det är 3 259 miljoner kronor (5,4 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet består bland annat av olika stödutbetalningar som utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet, statligt stöd till vuxenutbildningen och stöd till yrkeshögskoleutbildning.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
sep 2020
Förändring
jämfört med
sep 2019
Utfall
jan-sep 2020
Förändring
jämfört med
jan-sep 2019
SB + ÄB
2020
16 Utbildning och universitetsforskning 9 135 2 673 63 485 3 259 84 759
1:1 Statens skolverk 82 - 2 743 31 1 136
1:2 Statens skolinspektion 34 1 305 8 443
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 71 110 522 74 762
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 206 17 2 228 354 3 431
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 1 298 - 106 3 860 - 685 3 903
1:11 Fler anställda i lågstadiet 0 0 985 - 985 986
1:14 Bidrag till lärarlöner 8 2 2 019 8 4 670
1:16 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 2 420 2 420 4 840 1 394 4 886
1:18 Statligt stöd till vuxenutbildning 78 65 2 426 234 3 101
1:20 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 306 27 1 966 312 3 078
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 154 4 1 387 47 1 849
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 188 4 1 694 64 2 259
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 180 4 1 624 49 2 165
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 194 4 1 742 62 2 323
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 184 4 1 655 38 2 206
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 4 1 248 54 1 664
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 151 3 1 360 36 1 813
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 142 2 1 282 36 1 710
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 122 3 1 097 33 1 463
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 99 2 890 34 1 187
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 136 3 1 220 37 1 627
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 85 8 767 86 1 022
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 62 1 561 12 748
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 3 1 247 52 1 663
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 101 2 912 27 1 217
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 143 10 1 284 103 1 712
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 6 - 6 1 293 884 1 675
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 223 4 2 011 44 2 681
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 44 1 47
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 512 89 4 580 143 6 126
3:11 Etikprövningsmyndigheten 2 0 27 4 43
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 1 1 8
Övriga anslag 1 669 - 12 15 662 666 21 154
1:4 Sameskolstyrelsen 2 - 2 40 0 52
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 51 2 211 4 315
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 3 1 118 9 191
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 14 12 65 - 3 108
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 1 0 56 - 13 380
1:12 Skolforskningsinstitutet 2 0 15 - 2 24
1:13 Praktiknära skolforskning 0 0 17 8 19
1:15 Särskilda insatser inom skolområdet 54 14 108 - 14 163
1:17 Bidrag till vissa studier 1 - 1 5 - 6 18
1:19 Myndigheten för yrkeshögskolan 11 0 90 1 135
2:1 Universitetskanslersämbetet 12 0 114 4 156
2:2 Universitets- och högskolerådet 15 3 132 10 212
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 59 1 530 17 707
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 1 313 16 417
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 2 522 16 696
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 196 12 261
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 93 2 833 32 1 111
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 30 1 269 12 359
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 69 1 623 16 830
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 1 215 11 287
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 1 437 15 583
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 197 9 262
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 82 3 735 24 980
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 192 11 256
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 22 1 197 9 263
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 78 4 104
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 1 476 12 634
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 0 99 10 132
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 156 3 209
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 39 1 52
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 0 78 - 1 111
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 1 35 8 39
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 1 392 11 523
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 67 8 89
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 335 7 446
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 66 6 88
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 1 359 13 479
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 82 6 110
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 311 11 414
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 60 6 80
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 313 11 417
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 52 3 70
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 27 1 241 6 321
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 43 4 57
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 32 1 287 9 383
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 58 8 77
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 127 3 169
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 15 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 6 51 1 67
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 9 0 12
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 103 3 137
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 15 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 330 10 440
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 70 5 93
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 27 1 37
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 16 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 278 1 2 595 77 3 537
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 37 2 330 14 452
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 14 14 389 31 380
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 9 - 12 128 - 5 168
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 34 - 91 974 171 1 107
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 2 0 24 2 40
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 39 - 2 57
3:7 Kungl. biblioteket 33 13 282 17 414
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 0 32 - 3 50
3:9 Sunet 4 - 3 36 - 4 59
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 1 0 3 0 5
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 3 0 81 - 8 89
4:1 Internationella program - 1 0 61 - 6 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 30 2 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 7 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 0 31 13 35
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt