September 2020 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick i september till 91,5 miljarder kronor, vilket är 12,1 miljarder kronor (15,2 procent) högre än i september 2019. De högre utgifterna är bland annat kopplade till coronapandemin. Dessa utgifter gäller framför allt ersättning till företag för höga sjuklönekostnader, stöd vid korttidsarbete, omställningsstöd samt arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd. Inom utgiftsområdet för Utbildning och universitetsforskning uppgick utgifterna till 9,1 miljarder, vilket är 2,7 miljarder högre än i september 2019. Utgifterna för Försvar och samhällets krisberedskap uppgick till 5,9 miljarder kronor, vilket är 2,3 miljarder kronor högre än motsvarande månad föregående år.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
sep 2020
Förändring
jämfört med
sep 2019
Utfall
jan-sep 2020
Förändring
jämfört med
jan-sep 2019
SB + ÄB
2020
1 Rikets styrelse 1 215 93 11 303 103 15 984
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 0 - 6 122 - 3 146
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 125 - 3 758 - 33 969
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 72 7 621 25 861
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 7 - 3 55 - 27 100
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 9 - 1 80 3 112
2:5 Riksrevisionen 28 3 241 - 7 348
3:1 Sametinget 3 - 2 36 - 2 55
4:1 Regeringskansliet m.m. 539 1 5 653 - 42 7 922
5:1 Länsstyrelserna m.m. 236 - 21 2 313 92 3 312
6:1 Allmänna val och demokrati 9 3 96 - 303 145
6:2 Justitiekanslern 4 0 39 0 53
6:3 Datainspektionen 10 1 81 5 120
6:4 Valmyndigheten 2 0 13 - 3 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 127 2 169
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 4 1 106 - 4 118
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 - 1 1 - 9 2
8:1 Mediestöd 162 114 912 409 1 462
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 30 2 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 18 - 1 29
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 166 9 12 546 303 17 444
1:1 Statskontoret 9 2 70 6 100
1:2 Kammarkollegiet 7 1 48 - 8 71
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 3 7 - 3 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 - 1 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 910 - 5 10 034 170 13 895
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 8 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 1 49 3 66
1:8 Ekonomistyrningsverket 13 1 121 3 175
1:9 Statistiska centralbyrån 51 2 453 39 584
1:10 Bidragsfastigheter 14 2 161 14 274
1:11 Finansinspektionen 50 - 2 468 21 623
1:12 Riksgäldskontoret 25 - 4 233 32 319
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 6 - 1 11
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 238 8 294
1:15 Statens servicecenter 54 6 464 26 699
1:16 Finansmarknadsforskning 7 2 18 1 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 8 1 64 - 4 94
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 11 - 1 104 - 3 177
3 Skatt, tull och exekution 980 51 8 686 260 12 312
1:1 Skatteverket 642 40 5 721 169 8 170
1:2 Tullverket 168 9 1 507 95 2 133
1:3 Kronofogdemyndigheten 169 2 1 458 - 4 2 009
4 Rättsväsendet 3 831 253 37 780 2 599 52 734
1:1 Polismyndigheten 2 020 126 20 298 1 713 28 547
1:2 Säkerhetspolisen 126 1 1 119 - 2 1 681
1:3 Åklagarmyndigheten 127 1 1 237 101 1 699
1:4 Ekobrottsmyndigheten 60 12 533 41 736
1:5 Sveriges Domstolar 427 28 4 405 115 6 272
1:6 Kriminalvården 728 49 6 991 332 9 468
1:7 Brottsförebyggande rådet 12 3 106 5 166
1:8 Rättsmedicinalverket 39 1 338 10 465
1:9 Gentekniknämnden 1 0 3 - 1 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 0 35 1 48
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 9 - 1 71 - 5 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 259 35 2 450 261 3 156
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 8 - 4 81 9 113
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 2 0 11 0 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 - 2 29 3 57
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2 0 14 2 21
1:17 Domarnämnden 1 0 5 0 9
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 6 2 54 13 143
5 Internationell samverkan 302 157 1 744 - 129 2 079
1:1 Avgifter till internationella organisationer 228 127 1 341 - 108 1 368
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 33 23 109 - 18 193
1:3 Nordiskt samarbete 1 0 7 - 2 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 - 1 - 6 - 12 15
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 1 33 4 47
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 4 - 1 42 3 72
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 21 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 14 0 19
1:9 Svenska institutet 13 9 97 9 131
1:10 Information om Sverige i utlandet 0 0 4 - 4 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 15 - 1 81 - 1 176
6 Försvar och samhällets krisberedskap 5 862 2 348 39 456 6 266 64 890
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 3 101 566 25 136 2 842 38 972
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 86 17 548 - 90 1 180
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 1 967 1 751 7 156 3 184 15 202
1:4 Forskning och teknikutveckling 122 7 458 69 717
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 7 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 21 4 154 0 209
1:7 Officersutbildning m.m. 16 0 176 5 224
1:8 Försvarets radioanstalt 108 10 858 31 1 271
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 22 - 2 171 20 234
1:10 Nämnder m.m. 0 0 5 0 6
1:11 Försvarets materielverk 80 - 28 1 129 124 1 771
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 7 1 11
2:1 Kustbevakningen 98 4 917 23 1 304
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 53 53 54 - 5 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 1 - 3 15 - 120 28
2:4 Krisberedskap 31 - 31 897 32 1 306
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 396 15 396
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 115 - 1 1 034 130 1 463
2:7 Statens haverikommission 4 0 33 2 47
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 31 2 260 0 396
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 45 3 65
7 Internationellt bistånd 3 058 1 194 33 679 1 821 45 989
1:1 Biståndsverksamhet 2 930 1 187 32 533 1 744 44 260
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 112 9 1 004 79 1 515
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 10 0 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 10 0 92 3 127
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 3 - 2 29 - 3 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 11 - 1 20
8 Migration 660 - 128 7 170 - 1 723 11 626
1:1 Migrationsverket 296 - 28 3 208 - 63 4 444
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 237 - 81 2 685 - 1 203 4 936
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 3 3 116 5 128
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 56 - 7 603 - 106 962
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 15 - 6 132 - 75 250
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 23 3 200 - 17 402
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 18 - 6 143 - 66 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 11 - 6 82 - 4 155
1:9 (2019) Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 - 195
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 6 889 400 67 794 7 935 97 810
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys - 1 - 5 17 - 10 37
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 7 5 61 7 88
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 13 1 111 1 152
1:4 Tandvårdsförmåner 690 87 4 194 - 524 7 070
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 641 169 22 118 1 107 30 039
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 907 376 12 006 4 394 21 624
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 32 5 327 - 22 548
1:8 Bidrag till psykiatri 23 1 2 044 38 2 160
1:9 Läkemedelsverket 12 4 105 10 150
1:10 E-hälsomyndigheten 9 4 56 0 120
1:11 Insatser för ökad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården 0 0 2 896 2 566 2 900
2:1 Folkhälsomyndigheten 35 - 5 336 40 528
2:2 Insatser för vaccinberedskap 8 3 67 14 121
2:3 Bidrag till WHO 0 0 43 2 46
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 16 1 69 1 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 1 41 0 61
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 - 47 141 - 47 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 5 3 22 5 31
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 7 4 704 178 798
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 12 2 102 - 2 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 987 - 212 17 626 - 511 24 451
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 197 - 45 1 622 786 1 889
4:6 Statens institutionsstyrelse 135 41 965 170 1 407
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 16 12 452 - 370 499
5:1 Barnombudsmannen 2 0 19 - 1 26
5:2 Barnets rättigheter 0 0 66 53 72
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 8 - 7 67 - 62 96
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 2 25 - 5 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 53 1 449 27 662
8:1 Socialstyrelsen 42 7 521 66 927
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 27 - 4 521 23 745
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 10 187 2 414 89 127 15 466 128 342
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 449 583 31 135 3 177 49 342
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 523 - 125 32 081 - 1 136 42 150
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 108 2 980 - 8 1 408
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 212 - 6 1 939 - 80 2 608
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 28 - 1 37
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 76 - 68 1 774 - 337 2 466
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 1 991 1 986 14 434 13 519 21 040
2:1 Försäkringskassan 820 42 6 712 338 9 221
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 0 45 - 7 71
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 054 183 27 499 1 690 36 585
1:1 Garantipension till ålderspension 1 191 98 10 813 917 14 941
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 820 - 35 7 531 - 305 9 805
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 884 110 7 760 943 10 026
1:4 Äldreförsörjningsstöd 98 - 1 879 15 1 175
2:1 Pensionsmyndigheten 61 11 516 119 639
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 107 238 75 561 1 814 103 730
1:1 Barnbidrag 2 732 - 11 24 879 87 33 494
1:2 Föräldraförsäkring 3 607 76 35 419 1 243 49 029
1:3 Underhållsstöd 224 1 1 962 - 48 2 627
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 8 - 4 20
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 83 4 782 34 997
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 342 41 2 972 - 74 4 691
1:7 Pensionsrätt för barnår 630 22 5 674 197 7 565
1:8 Bostadsbidrag 489 106 3 865 379 5 306
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 692 - 670 6 918 - 3 701 10 121
1:1 Etableringsåtgärder 0 1 141 - 21 156
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 675 - 656 5 672 - 3 770 8 503
1:3 Hemutrustningslån 3 - 2 32 - 27 127
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 9 - 1 87 - 3 127
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 2 - 2 76 17 92
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder - 4 - 10 378 75 495
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 5 - 1 50 - 1 75
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 23 1 28
4:1 Åtgärder mot segregation 0 0 445 27 500
4:2 Delegationen mot segregation 1 0 14 1 18
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 8 074 1 673 62 627 3 957 94 021
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 671 - 20 5 310 - 320 7 553
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 4 337 2 042 29 261 8 937 41 793
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 669 - 16 4 716 - 3 456 10 046
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 593 - 46 14 272 - 572 20 471
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 8 - 1 75 - 5 120
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 98 19 814 3 1 452
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 5 0 30 0 42
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 0 55 1 74
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 43 1 58
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 6 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 157 - 4 2 618 998 3 504
1:12 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 283 - 179 2 866 - 665 5 313
1:13 Lån till körkort 5 0 33 - 12 151
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 179 - 98 1 846 - 945 2 484
2:1 Arbetsmiljöverket 51 - 17 478 - 99 676
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 22 - 1 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 35 1 39
2:4 Medlingsinstitutet 2 - 6 33 - 7 56
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 3 1 19 2 38
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet 0 0 95 95 112
2:5 (2019) Arbetslivspolitik 0 0
15 Studiestöd 2 938 56 17 700 1 412 27 107
1:1 Studiehjälp 376 9 3 002 7 4 382
1:2 Studiemedel 2 205 45 12 299 1 422 19 016
1:3 Avsättning för kreditförluster 233 - 17 1 317 17 1 955
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 138 16 196
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 3 0 39 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 0 22 6 27
1:7 Studiestartsstöd 38 10 201 - 73 552
1:8 Centrala studiestödsnämnden 80 8 672 18 900
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 11 0 17
16 Utbildning och universitetsforskning 9 135 2 673 63 485 3 259 84 759
1:1 Statens skolverk 82 - 2 743 31 1 136
1:2 Statens skolinspektion 34 1 305 8 443
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 71 110 522 74 762
1:4 Sameskolstyrelsen 2 - 2 40 0 52
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 206 17 2 228 354 3 431
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 51 2 211 4 315
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 1 298 - 106 3 860 - 685 3 903
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 3 1 118 9 191
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 14 12 65 - 3 108
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 1 0 56 - 13 380
1:11 Fler anställda i lågstadiet 0 0 985 - 985 986
1:12 Skolforskningsinstitutet 2 0 15 - 2 24
1:13 Praktiknära skolforskning 0 0 17 8 19
1:14 Bidrag till lärarlöner 8 2 2 019 8 4 670
1:15 Särskilda insatser inom skolområdet 54 14 108 - 14 163
1:16 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 2 420 2 420 4 840 1 394 4 886
1:17 Bidrag till vissa studier 1 - 1 5 - 6 18
1:18 Statligt stöd till vuxenutbildning 78 65 2 426 234 3 101
1:19 Myndigheten för yrkeshögskolan 11 0 90 1 135
1:20 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 306 27 1 966 312 3 078
2:1 Universitetskanslersämbetet 12 0 114 4 156
2:2 Universitets- och högskolerådet 15 3 132 10 212
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 154 4 1 387 47 1 849
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 188 4 1 694 64 2 259
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 180 4 1 624 49 2 165
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 194 4 1 742 62 2 323
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 184 4 1 655 38 2 206
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 4 1 248 54 1 664
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 151 3 1 360 36 1 813
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 142 2 1 282 36 1 710
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 122 3 1 097 33 1 463
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 99 2 890 34 1 187
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 136 3 1 220 37 1 627
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 85 8 767 86 1 022
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 62 1 561 12 748
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 3 1 247 52 1 663
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 101 2 912 27 1 217
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 143 10 1 284 103 1 712
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 59 1 530 17 707
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 1 313 16 417
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 2 522 16 696
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 196 12 261
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 93 2 833 32 1 111
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 30 1 269 12 359
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 69 1 623 16 830
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 1 215 11 287
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 1 437 15 583
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 197 9 262
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 82 3 735 24 980
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 192 11 256
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 22 1 197 9 263
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 78 4 104
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 1 476 12 634
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 0 99 10 132
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 156 3 209
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 39 1 52
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 0 78 - 1 111
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 1 35 8 39
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 1 392 11 523
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 67 8 89
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 335 7 446
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 66 6 88
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 1 359 13 479
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 82 6 110
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 311 11 414
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 60 6 80
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 313 11 417
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 52 3 70
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 27 1 241 6 321
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 43 4 57
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 32 1 287 9 383
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 58 8 77
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 127 3 169
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 15 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 6 51 1 67
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 9 0 12
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 103 3 137
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 15 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 330 10 440
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 70 5 93
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 27 1 37
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 16 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 278 1 2 595 77 3 537
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 6 - 6 1 293 884 1 675
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 37 2 330 14 452
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 223 4 2 011 44 2 681
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 44 1 47
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 512 89 4 580 143 6 126
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 14 14 389 31 380
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 9 - 12 128 - 5 168
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 34 - 91 974 171 1 107
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 2 0 24 2 40
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 39 - 2 57
3:7 Kungl. biblioteket 33 13 282 17 414
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 0 32 - 3 50
3:9 Sunet 4 - 3 36 - 4 59
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 1 0 3 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 2 0 27 4 43
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 1 1 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 3 0 81 - 8 89
4:1 Internationella program - 1 0 61 - 6 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 30 2 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 7 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 0 31 13 35
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 976 599 14 698 2 466 20 487
1:1 Statens kulturråd 3 1 42 4 57
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 19 16 985 567 2 534
1:3 Skapande skola 1 3 185 10 176
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 3 1 27 1 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 - 2 5 - 3 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 460 458 1 621 478 1 669
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 10 - 1 17
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 25 - 61 1 115 297 1 195
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 0 0 201 - 2 214
2:3 Statens musikverk 8 0 77 - 4 119
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 35 26 115 6 181
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 8 - 1 81 - 13 126
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 - 1 49 0 69
4:1 Statens konstråd 1 - 1 13 - 2 32
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 3 - 2 23 - 3 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 9 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 36 1 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 15 0 22
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 123 107 430 141 476
6:1 Riksarkivet 38 10 326 - 1 427
7:1 Riksantikvarieämbetet 26 4 196 - 11 285
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 3 3 158 2 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 0 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 172 67 1 039 46 1 473
8:2 Centrala museer: Stiftelser 2 - 20 343 146 373
8:3 Bidrag till vissa museer 2 - 3 99 37 107
8:4 Forum för levande historia 3 - 1 32 - 1 49
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 8 - 1 13
9:2 Stöd till trossamfund 0 0 59 0 107
10:1 Filmstöd 0 0 553 - 9 553
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 3 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 16 0 23
11:5 Stöd till taltidningar 2 - 1 20 - 4 49
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2 - 1 31 0 52
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 0 237 5 291
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 - 1 1 - 6 2
13:1 Stöd till idrotten 0 0 1 986 520 3 474
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 2 - 3 31 6 127
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 51 3 51
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 6 4 258 117 297
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 3 372 148 4 462
14:2 Bidrag till tolkutbildning 8 - 5 31 - 7 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 113 - 15 140
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 147 3 193
15:1 Spelinspektionen 7 2 56 11 76
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 259 71 3 038 1 067 3 733
1:1 Bostadspolitisk utveckling 2 0 13 4 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 0 1 1 25
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 2 1 43
1:4 Boverket 22 - 3 215 - 2 337
1:5 Statens geotekniska institut 3 0 35 3 51
1:6 Lantmäteriet 53 1 480 31 661
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 6 7 - 3 - 17 165
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 151 64 2 067 1 065 2 100
1:9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 1 - 1 21 - 3 34
1:10 Innovativt och hållbart byggande 1 1 7 - 18 25
2:1 Konsumentverket 14 1 124 6 170
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 1 38 1 53
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 18 0 28
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 17 - 5 17
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 3 0 4
19 Regional tillväxt 246 - 16 1 960 - 72 3 673
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 106 18 909 30 1 691
1:2 Transportbidrag 71 18 286 8 455
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 69 - 51 765 - 110 1 527
20 Allmän miljö- och naturvård 599 59 7 475 1 113 12 590
1:1 Naturvårdsverket 45 0 412 24 597
1:2 Miljöövervakning m.m. 25 - 4 204 33 466
1:3 Åtgärder för värdefull natur 11 - 23 934 214 1 154
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 96 67 477 - 317 899
1:5 Miljöforskning 10 10 77 11 94
1:6 Kemikalieinspektionen 22 3 199 2 291
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 14 - 7 224 - 23 262
1:8 Klimatbonus 168 44 1 429 539 1 760
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 20 - 1 195 10 268
1:10 Klimatanpassning 6 - 7 56 - 36 124
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 27 - 19 789 - 56 1 362
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 0 0 63 0 255
1:13 Internationellt miljösamarbete 3 - 1 29 - 1 45
1:14 Skydd av värdefull natur 39 23 678 190 876
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 12 - 6 179 - 12 244
1:16 Klimatinvesteringar 1 - 34 650 418 1 955
1:17 Klimatpremier 8 - 16 85 26 170
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 5 5 3 - 25 50
1:19 Industriklivet 10 5 33 20 600
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 3 3 22 22 64
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 0 69 1 98
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 67 19 671 76 956
1:19 (2019) Elfordonspremie 0 - 1
21 Energi 176 - 420 2 047 - 19 3 502
1:1 Statens energimyndighet 22 - 4 229 - 8 305
1:2 Insatser för energieffektivisering 9 - 2 152 0 203
1:3 Insatser för förnybar elproduktion 3 3 10 10 25
1:4 Energiforskning 110 - 52 926 - 40 1 568
1:5 Laddinfrastruktur längs större vägar 0 0 0 0 50
1:6 Energimarknadsinspektionen 12 3 100 15 135
1:7 Energiteknik 1 - 350 436 33 835
1:8 Elberedskap 19 - 3 124 - 9 291
1:9 Avgifter till internationella organisationer 0 0 21 - 1 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 0 - 14 49 - 4 65
1:3 (2019) Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft - 2 - 3
1:5 (2019) Planeringsstöd för vindkraft 0 - 12
22 Kommunikationer 6 303 969 44 560 3 460 67 770
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 960 495 18 404 1 525 25 783
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 181 63 18 321 1 249 26 829
1:3 Trafikverket 99 - 8 955 - 47 1 420
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 141 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 47 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 - 1 76 4 188
1:7 Trafikavtal 96 - 10 782 48 1 050
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 42 2 55
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 0 72 - 21 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm 406 249 1 021 - 820 2 215
1:12 Transportstyrelsen 197 4 1 561 - 52 2 215
1:13 Trafikanalys 5 0 44 - 3 70
1:14 Trängselskatt i Göteborg 11 3 1 087 1 006 930
1:15 Sjöfartsstöd 116 - 25 919 - 257 1 588
1:16 Internationell tågtrafik 50
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst 12 12 58 58 158
1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik 3 000
1:20 Tillskott till Luftfartsverket - 25 - 25 551 551 900
1:21 Tillskott till Sjöfartsverket 210 210 210 210 300
2:1 Post- och telestyrelsen 6 0 42 3 63
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 13 2 90 5 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 5 2 10 - 1 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 2 - 4 53 - 1 65
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 5 2 46 2 296
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 685 27 7 156 - 811 20 521
1:1 Skogsstyrelsen 41 4 346 13 500
1:2 Insatser för skogsbruket 22 5 139 44 345
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 12 0 114 3 153
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 11 2 94 13 126
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 1 1 8 1 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 11 6 83 8 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 - 6 45 11 53
1:8 Statens jordbruksverk 50 - 2 437 - 9 601
1:9 Bekämpande av växtskadegörare - 1 - 1 4 1 7
1:10 Gårdsstöd m.m. 1 - 1 236 - 18 7 345
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 0 0 44 - 54 144
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 0 18 - 3 33
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 7 4 67 - 23 196
1:14 Livsmedelsverket 10 6 179 1 257
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 10 - 30 105 - 46 261
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 1 1 46 - 1 45
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 151 - 53 1 727 - 1 236 3 719
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 117 42 1 373 436 3 637
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 9 3 169
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 1 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 3 1 95 18 114
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 165 0 1 489 37 1 985
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 50 35 422 3 571
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 21 12 69 - 12 107
24 Näringsliv 3 786 3 269 41 812 36 853 168 852
1:1 Verket för innovationssystem 21 0 186 - 6 253
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 239 - 13 1 789 173 2 943
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 759 12 759
1:4 Tillväxtverket 52 33 302 103 464
1:5 Näringslivsutveckling 30 - 21 351 - 135 704
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 5 - 1 43 - 1 63
1:7 Turistfrämjande 10 10 115 29 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 16 - 4 172 0 246
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 4 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 6 - 2 14
1:11 Bolagsverket 6 1 30 - 2 47
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 6 0 8
1:13 Konkurrensverket 13 1 114 2 155
1:14 Konkurrensforskning 4 0 4 0 11
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 160 2 160
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 1 1 18 17 25
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag 0 0 3 625 3 475 12 101
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 17 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 - 24 16 - 9 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 0 252 50 319
1:21 Patent- och registreringsverket 28 - 5 239 - 10 337
1:22 Stöd vid korttidsarbete 2 096 2 096 30 061 30 061 94 910
1:23 Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag 254 254 392 392 5 000
1:24 Omställningsstöd 969 969 2 565 2 565 46 000
1:25 Stöd till enskilda näringsidkare 3 500
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 3 1 23 9 36
2:2 Kommerskollegium 7 0 60 - 3 92
2:3 Exportfrämjande verksamhet 8 - 24 363 89 373
2:4 Investeringsfrämjande 0 - 6 68 13 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 22 2 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 24 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 0 0 25 25 50
25 Allmänna bidrag till kommuner 10 706 702 124 847 34 807 156 904
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 10 067 856 90 607 7 702 120 809
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 389 13 3 497 117 4 600
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 7 1 8
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 250 - 167 2 250 - 1 500 3 000
1:5 Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 0 0 28 486 28 486 28 486
26 Statsskuldsräntor m.m. - 1 395 - 2 002 3 112 - 10 513 29 655
1:1 Räntor på statsskulden - 1 431 - 2 037 3 017 - 10 561 29 500
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 2 2 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 36 35 92 46 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 2 724 - 537 31 910 997 41 990
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 2 724 - 537 31 910 997 41 990
Förändring av anslagsbehållningar - 7 267
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 7 195
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 72
Summa utgiftsområden 91 215 13 665 845 688 110 681 1 327 942
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 92 610 15 667 842 576 121 194 1 298 358
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 421 - 939 - 11 691 63 316 13 798
Kassamässig korrigering 733 - 644 16 312 7 311 278
Totala utgifter 91 527 12 083 850 309 181 308 1 342 017
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt