Augusti 2020 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg blev 9 119 miljoner kronor i augusti. Det är 1 908 miljoner kronor (26,5 procent) högre än i augusti föregående år. Det beror på att Kammarkollegiet har betalat ut 2 180 miljoner kronor till Sveriges Kommuner och Regioner i bidrag för att minska köerna i vården.

För perioden januari-augusti uppgår utfallet för utgiftsområdet till 60 905 miljoner kronor, vilket är 7 536 miljoner kronor (14,1 procent) högre jämfört med motsvarande period 2019.

I augusti fick Sveriges Kommuner och Regioner ett statsbidrag på 2 180 miljoner för att minska köerna i vården. Någon motsvarande utbetalning fanns inte under 2019, vilket påverkar jämförelsen med föregående år. Hittills i år har staten betalat 2 896 miljoner kronor i statsbidrag för att minska köerna i vården. Det är 2 566 miljoner kronor mer än motsvarande period 2019. Anslaget har anvisats 2 900 miljoner kronor under 2020, vilket är 1 280 miljoner kronor mer än 2019.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgick i augusti till 2 641 miljoner kronor. Det är 169 miljoner kronor högre än samma månad 2019. Bidragen betalas ut med två månaders fördröjning enligt regeringsbeslut. Utfallet i augusti avser bidragen för läkemedelsförmånerna för juni 2020. Utgifterna avser statens bidrag till regionerna för läkemedelsförmånernas kostnader. Hittills i år har staten betalat 19 476 miljoner kronor till läkemedelsförmåner. Det är 938 miljoner kronor mer än under de åtta första månaderna 2019.

Utfallet för anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård uppgick i augusti till 1 510 miljoner kronor, vilket är 220 miljoner kronor lägre än samma månad 2019. Det beror på att vissa satsningar betalades ut i augusti 2019 och påverkar jämförelsen mellan åren. Hittills i år uppgår bidragen till folkhälsa och sjukvård till 11 099 miljoner kronor, vilket är 4 019 miljoner kronor högre än för de åtta första månaderna föregående år. Av detta rör 2 391 miljoner kronor utgifter för provtagning och smittspårning av covid-19 som har belastat anslaget under 2020. Utgifterna för kvalitetshöjande insatser i hälso- och sjukvården uppgick till 3 000 miljoner kronor, vilket är 1 437 miljoner kronor högre än motsvarande period 2019.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
aug 2020
Förändring
jämfört med
aug 2019
Utfall
jan-aug 2020
Förändring
jämfört med
jan-aug 2019
SB + ÄB
2020
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 9 119 1 908 60 905 7 536 97 810
1:4 Tandvårdsförmåner 315 - 57 3 504 - 610 7 070
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 641 169 19 476 938 30 039
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 1 510 - 220 11 099 4 019 21 624
1:8 Bidrag till psykiatri 0 - 12 2 021 37 2 160
1:11 Insatser för ökad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården 2 180 2 180 2 896 2 566 2 900
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 2 - 43 696 174 798
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 062 97 15 639 - 299 24 451
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 78 - 176 1 425 831 1 889
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. - 37 - 40 436 - 382 499
Övriga anslag 367 10 3 712 262 6 379
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 3 2 18 - 4 37
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 7 - 1 54 2 88
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 12 0 98 0 152
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 19 - 37 295 - 27 548
1:9 Läkemedelsverket 9 1 93 6 150
1:10 E-hälsomyndigheten - 14 0 47 - 4 120
2:1 Folkhälsomyndigheten 33 2 302 46 528
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 43 59 12 121
2:3 Bidrag till WHO 0 0 43 2 46
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 0 54 0 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 0 37 - 1 61
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 141 - 1 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 17 3 31
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 6 0 90 - 3 263
4:6 Statens institutionsstyrelse 133 - 6 830 130 1 407
5:1 Barnombudsmannen 2 0 18 - 1 26
5:2 Barnets rättigheter 3 - 3 66 53 72
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 2 0 59 - 55 96
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 22 - 7 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 49 - 1 396 26 662
8:1 Socialstyrelsen 27 7 479 58 927
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 59 4 494 27 745
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt