Augusti 2020 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration blev 519 miljoner kronor i augusti, vilket är 137 miljoner kronor (20,9 procent) lägre än i augusti 2019. 

Utfallet för de första åtta månaderna uppgick till 6 510 miljoner kronor. Det är 1 595 miljoner kronor (19,7 procent) lägre än samma period 2019. Ersättningarna till asylsökande, kommuner och regioner har minskat med 953 miljoner kronor och Migrationsverkets utgifter för asylsökandes boende har minskat med 168 miljoner kronor. Det är främst ersättningarna till kommuner som minskat vilket beror på att antalet personer, som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, minskat. Det är bland annat en följd av att det blivit betydligt svårare att ta sig till Sverige för att söka asyl p.g.a. de reserestriktioner som införts med anledning av coronapandemin. Utgifterna under Migrationsverkets förvaltningsanslag är dock på ungefär samma nivå som föregående år.

Asylsökande m.m. augusti 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande augusti 1 047 2 055 -1 008 -49,1
- varav män (inkl. pojkar) 622 1 131 -509 -45,0
- varav kvinnor (inkl. flickor) 425 924 -499 -54,0
- varav ens. barn och unga 38 83 -45 -54,2

Källa: Migrationsverket

Antal asylsökande januari-augusti 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Antal asylsökande januari-augusti 8 995 14 436 -5 441 -37,7
- varav män (inkl. pojkar) 5 444 8 593 -3 149 -36,6
- varav kvinnor (inkl. flickor) 3 551 5 843 -2 292 -39,2
- varav ens. barn och unga 310 547 -237 -43,3
- varav pojkar 211
- varav flickor 99

Källa: Migrationsverket

Beviljade uppehållstillstånd januari-augusti 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd januari-augusti 2020 61 216 80 773 -19 557 -24,2
-varav asyl 5 972 17 502 -11 530 -65,9
-varav anhöriga till asylsökande 4 140 4 841 -701 -14,5
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 5 477 5 548 -71 -1,3
-varav arbetsmarknad 14 866 21 469 -6 603 -30,8
-varav anhöriga, arbetsmarknad 8 452 9 699 -1 247 -12,9
-varav övriga 7 453 5 302 2 151 40,6
-varav anhöriga, övriga 14 856 16 412 -1 556 -9,5

Källa: Migrationsverket

* Migrationsverket har i juni 2020 korrigerat månadsstatistiken över antalet asylsökande som fått uppehållstillstånd, vilket innebär att statistiken i ESV:s publicerade månadsutfall före juni avviker något mot Migrationsverkets statistik.

Boende i Migrationsverkets mottagningssystem i augusti 2020
Augusti 2020 Augusti 2019 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 34 867 42 712 -7 845 -18,4
- varav ensamkommande barn och unga 688 964 -276 -28,6

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
aug 2020
Förändring
jämfört med
aug 2019
Utfall
jan-aug 2020
Förändring
jämfört med
jan-aug 2019
SB + ÄB
2020
8 Migration 519 - 137 6 510 - 1 595 11 626
1:1 Migrationsverket 248 - 18 2 913 - 35 4 444
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 182 - 104 2 449 - 1 121 4 936
Övriga anslag 90 - 15 1 149 - 439 2 246
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 3 3 113 3 128
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 45 - 6 547 - 99 962
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 7 - 6 117 - 69 250
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 10 - 8 177 - 20 402
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 16 - 3 124 - 60 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 9 6 71 2 155
1:9 (2019) Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 - 195
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt