Augusti 2020 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utfallet för Internationell samverkan blev 282 miljoner kronor i augusti. Det är 125 miljoner kronor (30,7 procent) lägre än i augusti 2019.

Utfallet för de första åtta månaderna är 286 miljoner kronor (16,6 procent) lägre än samma period föregående år.

Utbetalningarna från detta utgiftsområde styrs i hög grad av avtal och kan variera från en månad till en annan.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
aug 2020
Förändring
jämfört med
aug 2019
Utfall
jan-aug 2020
Förändring
jämfört med
jan-aug 2019
SB + ÄB
2020
5 Internationell samverkan 282 - 125 1 442 - 286 2 079
1:1 Avgifter till internationella organisationer 228 - 115 1 113 - 235 1 368
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 13 - 8 77 - 42 193
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 0 29 4 47
1:9 Svenska institutet 13 1 83 0 131
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 13 - 2 66 0 176
Övriga anslag 11 - 1 74 - 13 164
1:3 Nordiskt samarbete 0 - 3 7 - 3 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 - 1 - 5 - 11 15
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 7 3 38 4 72
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 19 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 13 0 19
1:10 Information om Sverige i utlandet 0 0 4 - 3 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt