Augusti 2020 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Utfallet för Rättsväsendet blev 3 103 miljoner kronor i augusti, vilket är 209 miljoner kronor (7,2 procent) högre än i augusti 2019.

För perioden januari-augusti uppgår utgifterna till 33 949 miljoner kronor, vilket är 2 346 miljoner kronor (7,4 procent) högre än samma period föregående år. Ökningen avser huvudsakligen utgifter för anslag 1:1 Polismyndigheten.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
aug 2020
Förändring
jämfört med
aug 2019
Utfall
jan-aug 2020
Förändring
jämfört med
jan-aug 2019
SB + ÄB
2020
4 Rättsväsendet 3 103 209 33 949 2 346 52 734
1:1 Polismyndigheten 1 615 88 18 278 1 587 28 547
1:2 Säkerhetspolisen 103 5 993 - 3 1 681
1:3 Åklagarmyndigheten 92 11 1 109 101 1 699
1:4 Ekobrottsmyndigheten 52 - 1 474 29 736
1:5 Sveriges Domstolar 321 17 3 978 87 6 272
1:6 Kriminalvården 668 58 6 264 283 9 468
1:12 Rättsliga biträden m.m. 183 30 2 191 226 3 156
Övriga anslag 69 1 663 37 1 175
1:7 Brottsförebyggande rådet 12 0 94 1 166
1:8 Rättsmedicinalverket 34 2 299 9 465
1:9 Gentekniknämnden 0 - 1 3 - 1 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 1 32 1 48
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 5 1 62 - 4 122
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 7 - 2 72 13 113
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 9 1 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 0 28 5 57
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 12 2 21
1:17 Domarnämnden 0 0 4 0 9
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 4 2 48 11 143
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt