Augusti 2020 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m. blev negativt i augusti då inkomster som redovisas mot anslag översteg utgifterna med 1 513 miljoner kronor. Det är en skillnad på 1 496 miljoner kronor jämfört med augusti 2019 då utfallet var -17 miljoner kronor. Skillnaden förklaras främst av högre valutakursvinster och lägre kursförluster.

För perioden januari-augusti uppgår utfallet till 4 507 miljoner kronor, vilket är 8 511 miljoner kronor (65,4 procent) lägre jämfört med samma period föregående år.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

Utgifterna för räntor på lån i svenska kronor uppgår till 6 196 miljoner kronor för perioden januari-augusti. Det är 6 126 miljoner kronor lägre jämfört med motsvarande period 2019.

Inkomster från överkurser vid emission ökade med 2 511 miljoner kronor jämfört med perioden januari-augusti 2019. Om Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs redovisas det som en ränteinkomst.

Utgifterna för valutakursförluster uppgår till 2 002 miljoner kronor för perioden januari-augusti. Det är 1 829 miljoner kronor lägre jämfört med motsvarande period 2019. Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades.

Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än marknadsräntan vid återköpstillfället. Utfallet för kursförluster under perioden januari-augusti blev 4 075 miljoner kronor vilket är 2 110 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period 2019.

Tabell 1: Räntor på statsskulden i augusti 2020 jämfört med motsvarande period 2019 fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall augusti 2020 Utfall augusti 2019 Skillnad aug 2020 - aug 2019 Utfall jan-aug 2020 Utfall jan-aug 2019 Skillnad 2020-2019
Räntor på lån i svenska kronor -233 -526 293 6 196 12 323 -6 126
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 817 904 -86 1 955 2 836 -880
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -815 -723 -91 -6 839 -4 328 -2 511
Summa räntor -230 -346 116 1 313 10 830 -9 517
Räntor på in- och utlåning (*) -827 -927 100 -2 942 -3 654 712
Valutakursförluster (+)/vinster (-) -529 656 -1 185 2 002 3 831 -1 829
Kursförluster (+)/vinster (-) 74 600 -526 4 075 1 966 2 110
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter -1 513 -17 -1 496 4 448 12 973 -8 525

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
aug 2020
Förändring
jämfört med
aug 2019
Utfall
jan-aug 2020
Förändring
jämfört med
jan-aug 2019
SB + ÄB
2020
26 Statsskuldsräntor m.m. - 1 513 - 1 496 4 507 - 8 511 29 655
1:1 Räntor på statsskulden - 1 513 - 1 496 4 448 - 8 525 29 500
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 2 2 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 0 57 11 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt