Augusti 2020 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor. Utgiftsområdet omfattar även verksamhet inom utbildning och forskning.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev i augusti 529 miljoner kronor, vilket är 134 miljoner kronor lägre än i augusti 2019.

För perioden januari-augusti uppgår utfallet för utgiftsområdet till 6 471 miljoner kronor. Det är 838 miljoner kronor (11,5 procent) lägre än samma period 2019. Skillnaden består framför allt av utbetalning av stöd med anledning av torkan 2018 som betalades ut under 2019.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
aug 2020
Förändring
jämfört med
aug 2019
Utfall
jan-aug 2020
Förändring
jämfört med
jan-aug 2019
SB + ÄB
2020
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 529 - 134 6 471 - 838 20 521
1:2 Insatser för skogsbruket 14 - 3 118 38 345
1:10 Gårdsstöd m.m. 0 - 1 236 - 17 7 345
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 122 - 64 1 576 - 1 183 3 719
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 65 - 28 1 255 394 3 637
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 165 5 1 324 37 1 985
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 40 5 371 - 31 571
Övriga anslag 122 - 47 1 591 - 75 2 918
1:1 Skogsstyrelsen 31 - 6 305 9 500
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 12 0 102 3 153
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 1 83 12 126
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 1 - 1 6 - 1 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 9 - 5 72 2 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 5 - 9 45 17 53
1:8 Statens jordbruksverk 15 - 6 388 - 7 601
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 1 0 5 2 7
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 5 - 12 44 - 54 144
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2 - 1 17 - 3 33
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 6 1 60 - 26 196
1:14 Livsmedelsverket 10 - 7 169 - 6 257
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 5 - 2 96 - 17 261
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 1 1 45 - 3 45
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 9 3 169
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 5 4 92 17 114
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 3 - 6 48 - 23 107
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt