Augusti 2020 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Utfallet för Kommunikationer blev 4 708 miljoner kronor i augusti. Det är 13 miljoner kronor (0,3 procent) lägre än augusti föregående år.

För perioden januari–augusti blev utfallet 38 256 miljoner kronor, vilket är 2 491 miljoner kronor (7,0 procent) högre än motsvarande period 2019.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
aug 2020
Förändring
jämfört med
aug 2019
Utfall
jan-aug 2020
Förändring
jämfört med
jan-aug 2019
SB + ÄB
2020
22 Kommunikationer 4 708 - 13 38 256 2 491 67 770
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 148 - 329 15 444 1 031 25 783
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 612 184 16 139 1 186 26 829
1:3 Trafikverket 63 11 856 - 39 1 420
1:11 Trängselskatt i Stockholm 179 - 67 614 - 1 070 2 215
1:12 Transportstyrelsen 225 15 1 365 - 56 2 215
1:14 Trängselskatt i Göteborg 9 0 1 076 1 003 930
1:15 Sjöfartsstöd 86 - 72 803 - 232 1 588
1:16 Internationell tågtrafik 50
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst 7 7 46 46 158
1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik 3 000
1:20 Tillskott till Luftfartsverket 213 213 576 576 900
1:21 Tillskott till Sjöfartsverket 300
Övriga anslag 166 26 1 337 46 2 381
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 141 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 47 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 0 76 5 188
1:7 Trafikavtal 124 65 687 58 1 050
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 38 1 55
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 6 - 40 72 - 21 150
1:13 Trafikanalys 4 0 39 - 3 70
2:1 Post- och telestyrelsen 10 1 36 3 63
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 10 1 77 3 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 - 1 4 - 3 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 3 0 51 3 65
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 5 1 41 0 296
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt