Augusti 2020 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Myndigheter som finansieras inom området är bland annat Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Sveriges meteorologiska institut och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård uppgick till 530 miljoner kronor, vilket är 177 miljoner kronor (25,0 procent) lägre än i augusti 2019.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 6 876 miljoner kronor. Det är 1 054 miljoner kronor (18,1 procent) högre än motsvarande period 2019.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
aug 2020
Förändring
jämfört med
aug 2019
Utfall
jan-aug 2020
Förändring
jämfört med
jan-aug 2019
SB + ÄB
2020
20 Allmän miljö- och naturvård 530 - 177 6 876 1 054 12 590
1:1 Naturvårdsverket 34 - 9 368 24 597
1:2 Miljöövervakning m.m. 6 - 12 179 37 466
1:3 Åtgärder för värdefull natur 5 - 52 923 236 1 154
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 7 13 381 - 384 899
1:8 Klimatbonus 232 128 1 260 495 1 760
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 13 - 214 762 - 37 1 362
1:14 Skydd av värdefull natur 16 - 13 639 168 876
1:16 Klimatinvesteringar 69 47 649 452 1 955
1:17 Klimatpremier 3 - 26 77 42 170
1:19 Industriklivet 4 4 23 15 600
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 66 13 604 57 956
Övriga anslag 74 - 54 1 012 - 50 1 796
1:5 Miljöforskning 0 0 67 1 94
1:6 Kemikalieinspektionen 20 1 177 0 291
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 2 - 48 210 - 16 262
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 19 0 175 11 268
1:10 Klimatanpassning 4 - 3 50 - 29 124
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 0 - 7 62 0 255
1:13 Internationellt miljösamarbete 2 1 27 0 45
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 15 - 5 166 - 6 244
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 0 2 - 2 - 29 50
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 3 3 19 19 64
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 1 61 0 98
1:19 (2019) Elfordonspremie 0 - 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt