Augusti 2020 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och digitalisering.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 595 miljoner i augusti, vilket är 35 miljoner kronor (2,3 procent) högre jämfört med augusti 2019.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 11 380 miljoner kronor. Det är 293 miljoner kronor (2,6 procent) högre än samma period 2019. Det högre utfallet består framför allt av högre utgifter för statliga tjänstepensioner m.m.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
aug 2020
Förändring
jämfört med
aug 2019
Utfall
jan-aug 2020
Förändring
jämfört med
jan-aug 2019
SB + ÄB
2020
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 595 35 11 380 293 17 444
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 348 14 9 124 176 13 895
1:9 Statistiska centralbyrån 49 7 402 37 584
1:11 Finansinspektionen 50 2 418 23 623
1:12 Riksgäldskontoret 24 4 208 35 319
1:15 Statens servicecenter 54 3 410 20 699
Övriga anslag 70 5 817 2 1 324
1:1 Statskontoret 8 0 61 4 100
1:2 Kammarkollegiet 5 0 41 - 10 71
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 - 1 6 - 6 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 - 1 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 7 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 6 1 44 2 66
1:8 Ekonomistyrningsverket 13 0 108 1 175
1:10 Bidragsfastigheter 21 2 147 12 274
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 6 - 1 11
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 238 8 294
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 11 0 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 0 56 - 5 94
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 8 2 93 - 2 177
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt