Augusti 2020 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik blev 288 miljoner kronor i augusti, vilket är 145 miljoner kronor högre jämfört med augusti 2019.

För perioden januari-augusti uppgår utfallet för utgiftsområdet till 2 778 miljoner kronor, vilket är 996 miljoner kronor (55,9 procent) högre än motsvarande period 2019. Det högre utfallet avser framför allt anslag 1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
aug 2020
Förändring
jämfört med
aug 2019
Utfall
jan-aug 2020
Förändring
jämfört med
jan-aug 2019
SB + ÄB
2020
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 288 145 2 778 996 3 733
1:4 Boverket 18 - 1 194 1 337
1:6 Lantmäteriet 57 4 426 30 661
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 6 6 - 9 - 24 165
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 185 135 1 917 1 000 2 100
2:1 Konsumentverket 12 0 110 5 170
Övriga anslag 9 1 141 - 17 300
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 12 4 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 0 1 1 25
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 2 1 43
1:5 Statens geotekniska institut 1 0 32 3 51
1:9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 1 0 20 - 2 34
1:10 Innovativt och hållbart byggande 0 0 6 - 19 25
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 33 1 53
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 16 0 28
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 17 - 5 17
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 3 0 4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt