Augusti 2020 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier, trossamfund och fritid blev 256 miljoner kronor, vilket är 139 miljoner kronor (35,2 procent) lägre än i augusti 2019. För perioden januari till augusti uppgår utfallet till 13 722 miljoner kronor, vilket är 1 867 miljoner konor (15,8 procent) högre än samma period föregående år. Det beror framförallt på olika stödåtgärder som betalats ut med anledning av covid-19.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
aug 2020
Förändring
jämfört med
aug 2019
Utfall
jan-aug 2020
Förändring
jämfört med
jan-aug 2019
SB + ÄB
2020
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 256 - 139 13 722 1 867 20 487
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 1 - 1 966 551 2 534
1:3 Skapande skola 0 0 183 8 176
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 3 - 4 1 161 20 1 669
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 25 - 61 1 089 358 1 195
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 12 - 37 307 34 476
8:1 Centrala museer: Myndigheter 95 - 14 867 - 21 1 473
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 - 1 236 5 291
13:5 Insatser för den ideella sektorn 4 2 253 113 297
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 3 372 148 4 462
Övriga anslag 115 - 22 5 287 650 7 915
1:1 Statens kulturråd 3 3 38 3 57
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 3 0 24 0 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 1 1 5 - 1 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 0 0 8 - 1 17
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 0 0 200 - 2 214
2:3 Statens musikverk 8 0 69 - 5 119
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 1 0 80 - 20 181
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 10 0 73 - 12 126
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 0 44 1 69
4:1 Statens konstråd 1 0 12 - 1 32
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 0 20 0 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 9 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 36 1 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 13 0 22
6:1 Riksarkivet 39 2 288 - 11 427
7:1 Riksantikvarieämbetet 19 - 2 171 - 14 285
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 0 0 155 - 1 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 0 8
8:2 Centrala museer: Stiftelser 2 - 20 341 166 373
8:3 Bidrag till vissa museer 2 - 5 98 41 107
8:4 Forum för levande historia 3 0 29 - 1 49
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 7 - 1 13
9:2 Stöd till trossamfund 0 0 59 0 107
10:1 Filmstöd 0 0 553 - 9 553
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 2 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 14 0 23
11:5 Stöd till taltidningar 2 1 18 - 3 49
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 1 2 29 0 52
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 - 1 1 - 5 2
13:1 Stöd till idrotten 0 0 1 986 520 3 474
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 1 0 28 8 127
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 51 3 51
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
14:2 Bidrag till tolkutbildning 1 - 1 22 - 3 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 113 - 15 140
14:4 Särskilt utbildningsstöd 2 0 147 3 193
15:1 Spelinspektionen 5 1 49 9 76
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt