Augusti 2020 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 4 895 miljoner kronor, vilket är 3 664 miljoner kronor (42,8 procent) lägre än i augusti 2019. Det lägre utfallet beror främst på månadsförskjutningar av utbetalningar av olika statsbidrag.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 54 350 miljoner kronor. Det är 586 miljoner kronor (1,1 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet består bland annat av olika stödutbetalningar som utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet, statligt stöd till vuxenutbildningen och stöd till yrkeshögskoleutbildning.

Den 23 september beslutade riksdagen att anvisa anslag 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor ytterligare 30 miljoner kronor. Medlen ska användas för att genomföra högskoleprovet på ett smittsäkert sätt under hösten.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
aug 2020
Förändring
jämfört med
aug 2019
Utfall
jan-aug 2020
Förändring
jämfört med
jan-aug 2019
SB + ÄB
2020
16 Utbildning och universitetsforskning 4 895 - 3 664 54 350 586 84 759
1:1 Statens skolverk 83 9 661 33 1 136
1:2 Statens skolinspektion 32 2 271 7 443
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 51 8 451 - 36 762
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 190 - 26 2 022 336 3 431
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 - 1 051 2 562 - 579 3 903
1:11 Fler anställda i lågstadiet 0 - 986 985 - 985 986
1:14 Bidrag till lärarlöner 0 0 2 011 6 4 670
1:16 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 - 1 721 2 420 - 1 026 4 886
1:18 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 0 2 348 169 3 101
1:20 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 122 17 1 660 286 3 078
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 154 4 1 233 43 1 849
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 188 4 1 506 59 2 259
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 180 4 1 444 45 2 165
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 194 4 1 548 59 2 323
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 184 4 1 471 34 2 206
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 4 1 110 50 1 664
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 151 3 1 208 33 1 813
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 142 2 1 140 34 1 710
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 122 3 975 30 1 463
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 99 2 791 32 1 187
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 136 3 1 085 34 1 627
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 85 8 681 78 1 022
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 62 1 498 11 748
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 3 1 109 49 1 663
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 101 2 811 25 1 217
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 143 10 1 142 93 1 712
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 0 0 1 287 890 1 675
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 223 4 1 788 40 2 681
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 44 0 47
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 433 5 4 068 54 6 126
3:11 Etikprövningsmyndigheten 2 1 25 4 43
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 1 1 8
Övriga anslag 1 538 9 13 994 677 21 154
1:4 Sameskolstyrelsen 5 - 2 38 2 52
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 32 - 5 161 2 315
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 0 0 115 8 191
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 - 10 51 - 16 108
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal - 2 - 2 54 - 12 380
1:12 Skolforskningsinstitutet 1 0 13 - 1 24
1:13 Praktiknära skolforskning 0 0 17 8 19
1:15 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 54 - 27 163
1:17 Bidrag till vissa studier 0 - 1 4 - 5 18
1:19 Myndigheten för yrkeshögskolan 17 8 79 1 135
2:1 Universitetskanslersämbetet 15 4 102 4 156
2:2 Universitets- och högskolerådet 19 6 117 7 212
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 59 1 471 15 707
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 1 278 15 417
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 2 464 15 696
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 174 11 261
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 93 12 741 30 1 111
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 30 0 239 11 359
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 69 1 553 15 830
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 1 191 11 287
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 1 389 14 583
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 175 9 262
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 82 3 653 21 980
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 170 10 256
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 22 - 21 175 8 263
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 - 8 70 4 104
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 1 423 11 634
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 0 88 9 132
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 139 3 209
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 35 1 52
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 8 69 - 1 111
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 5 31 8 39
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 1 349 10 523
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 60 8 89
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 297 6 446
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 59 5 88
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 1 319 12 479
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 73 6 110
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 276 10 414
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 53 6 80
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 278 10 417
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 46 3 70
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 27 1 214 5 321
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 38 3 57
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 32 1 255 9 383
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 51 7 77
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 113 3 169
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 14 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 0 - 5 39 - 4 67
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 0 - 1 7 - 1 12
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 91 2 137
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 14 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 293 9 440
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 62 5 93
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 24 1 37
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 14 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 282 11 2 317 76 3 537
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 36 1 294 13 452
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 - 7 374 17 380
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 20 9 119 7 168
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 9 - 1 940 263 1 107
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 22 2 40
3:6 Institutet för rymdfysik 4 0 35 - 2 57
3:7 Kungl. biblioteket 5 - 22 249 3 414
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 0 28 - 3 50
3:9 Sunet 4 5 33 - 1 59
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 - 1 3 0 5
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 3 1 78 - 8 89
4:1 Internationella program 0 0 61 - 5 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 30 2 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 0 0 6 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 0 30 13 35
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt