Augusti 2020 Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområdet omfattar områdena arbetsmarknad och arbetsliv och består i huvudsak av utgifter för matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden samt arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Myndigheter inom området är bl.a. Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

Utfall för utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kr

Utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv blev 7 756 miljoner kronor i augusti, vilket är 1 974 miljoner kronor (34,1 procent) högre än utfallet för augusti 2019. Det högre utfallet avser främst anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd.

För perioden januari-augusti uppgår utfallet för utgiftsområdet till 54 552 miljoner kronor, vilket är 2 283 miljoner kronor (4,4 procent) högre jämfört med motsvarande period 2019.

Ökad arbetslöshet

Coronapandemin har fått stor påverkan på arbetsmarknaden. Enligt arbetskraftsundersökningen (AKU) från Statistiska Centralbyrån uppgick arbetslöshetstalet för personer i åldern 15-74 år i augusti till 8,8 procent vilket är en ökning med 1,9 procentenheter jämfört med motsvarande period 2019. Arbetslöshetstalet för män uppgick till 8,0 procent, vilket var en ökning med 1,6 procentenheter. För kvinnor uppgick arbetslöshetstalet till 9,7 procent vilket var en ökning med 2,3 procentenheter. Arbetslöshetstalet för ungdomar i åldern 15-24 år uppgick till 22,5 procent, motsvarande en ökning med 6,3 procentenheter.

Tabell 1 visar statistik över genomsnittligt antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen under perioden januari-augusti. Antalet inskrivna uppgick i genomsnitt till 427 796 personer per månad, vilket är en ökning med 24,8 procent jämfört med motsvarande period 2019. Av de inskrivna var i genomsnitt 251 191 personer per månad öppet arbetslösa, vilket är en ökning med 37,9 procent jämfört med perioden januari-augusti föregående år.

Ökade utgifter för bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

Utfallet för anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd blev 4 028 miljoner kronor i augusti, vilket är 1 931 miljoner kronor (92,1 procent) högre jämfört med augusti 2019. För perioden januari-augusti uppgår utfallet till 24 924 miljoner kronor. Det är 6 895 miljoner kronor (38,2 procent) högre jämfört med motsvarande period 2019.

Utfallet för bidrag till arbetslöshetsersättning uppgick i augusti till 2 433 miljoner kronor. Det är 1 323 miljoner kronor (119,3 procent) högre än motsvarande period 2019. För perioden januari-augusti uppgår utfallet till 14 607 miljoner kronor. Det är 5 156 miljoner kronor (54,6 procent) högre jämfört med motsvarande period 2019.

Riksdagen har beslutat om tillfälligt ändrade regler i arbetslöshetsförsäkringen i enlighet med propositionen Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare åtgärder med anledning av coronaviruset. Syftet med regeländringarna är att stimulera till inträde i arbetslöshetskassorna och göra det lättare att få inkomstrelaterad ersättning vid arbetslöshet. Vidare har regeringen beslutat om tillfälligt höjda ersättningsnivåer i arbetslöshetsförsäkringen från och med 13 april. Enligt statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) uppgick antalet ersättningsdagar för arbetslöshetsersättning under perioden januari-augusti till cirka 20,3 miljoner. Det är en ökning med 44,7 procent jämfört med motsvarande period 2019. I genomsnitt fick cirka 131 000 personer per månad arbetslöshetsersättning under januari-augusti vilket är en ökning med 35,4 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Utgifterna för aktivitetsstöd uppgick i augusti till 1 214 miljoner kronor, vilket är 421 miljoner kronor (53,1 procent) högre jämfört med augusti 2019. För perioden januari-augusti uppgår utfallet till 8 201 miljoner kronor. Det är 1 183 miljoner kronor (16,9 procent) högre jämfört med motsvarande period 2019.

Den som deltar i ett annat arbetsmarknadspolitiskt program än etableringsprogrammet via Arbetsförmedlingen kan få aktivitetsstöd. Enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik uppgick det genomsnittliga antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program, exklusive etableringsprogram, till 151 827 personer per månad under perioden januari-augusti. Det är en ökning med 17,8 procent jämfört med motsvarande period 2019. Ökningen avser främst deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgaranti för ungdomar.

Regeringen har beslutat om tillfälligt höjt tak för inkomstbaserad arbetslöshetsersättning från 760 till 1 000 kronor från dag 101. Det högre taket gäller från och med den 29 juni 2020 till och med 3 januari 2021. Höjningen gäller även för den som har aktivitetsstöd och som, enligt de regler som gäller för aktivitetsstöd, skulle ha haft rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning.

Lägre kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

Utfallet för anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser blev 664 miljoner kronor i augusti. Det är 11 miljoner kronor (1,7 procent) högre jämfört med augusti 2019. För perioden januari-augusti uppgår utfallet för anslaget till 4 047 miljoner kronor, vilket är 3 440 miljoner kronor (45,9 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2019.

Antalet personer med anställningsstöd som finansieras från anslaget har minskat jämfört med föregående år. Enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik uppgick det genomsnittliga antalet personer med anställningsstöd till 9 327 personer per månad under perioden januari-augusti. Det är en minskning med 56,9 procent jämfört med motsvarande period 2019. Minskningen avser framför allt så kallade extratjänster respektive introduktionsjobb.

Högre utgifter för bidrag till lönegarantiersättning

Utfallet för anslag 1:11 Bidrag till lönegarantiersättning blev 300 miljoner kronor i augusti, vilket är 84 miljoner kronor högre jämfört med augusti 2019. För perioden januari- augusti uppgår utfallet till 2 462 miljoner kronor. Det är 1 002 miljoner kronor (68,7 procent) högre jämfört med motsvarande period föregående år.

Statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att antalet anställda som drabbats av konkurser i medeltal uppgick till 2 302 personer per månad under perioden januari-augusti. Det är en ökning med 28,0 procent jämfört med motsvarande period 2019.

Lägre utgifter för lönebidrag, nystartsjobb och etableringsersättning

Utfallet för anslag 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. blev 1 564 miljoner kronor i augusti. Det är 92 miljoner kronor lägre jämfört med augusti 2019. För perioden januari-augusti uppgår utfallet till 12 679 miljoner kronor, vilket är 526 miljoner kronor (4,0 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2019. Det lägre utfallet avser framförallt lönebidrag.

Utfallet för anslag 1:12 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar blev 291 miljoner kronor i augusti. Det är 17 miljoner kronor högre jämfört med augusti 2019.  För perioden januari-augusti uppgår utfallet till 2 583 miljoner kronor, vilket är 486 miljoner kronor (15,8 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2019.

Enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik uppgick antalet personer med nystartsjobb i genomsnitt till 25 481 personer per månad under perioden januari-augusti. Det är en minskning med 14,3 procent jämfört med motsvarande period 2019.

Utfallet för anslag 1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare blev 191 miljoner kronor i augusti. Det är 73 miljoner kronor (27,6 procent) lägre jämfört med augusti 2019. För perioden januari-augusti uppgår utfallet till 1 667 miljoner kronor, vilket är 847 miljoner kronor (33,7 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2019.

Anslaget används för utgifter för etableringsersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. Under perioden januari-augusti uppgick antalet deltagare i etableringsuppdraget i genomsnitt till 24 791 personer per månad. Det är en minskning med 41,2 procent jämfört med motsvarande period 2019.

Tabell 1: Genomsittligt antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen per månad
Januari-Augusti 2020 Januari-Augusti 2019 Förändring, antal Förändring %
Genomsnittligt antal inskrivna per månad 427 796 342 677 85 119 24,8
- varav öppet arbetslösa 251 191 182 132 69 059 37,9
- varav sökande i program 176 605 160 544 16 060 10,0
- varav kvinnor 201 487 163 789 37 699 23,0
- varav män 226 309 178 888 47 420 26,5

Tabellen redovisar inskrivna arbetslösa som är en summering av öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. Som öppet arbetslösa räknas de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, miljoner kronor
Utfall
aug 2020
Förändring
jämfört med
aug 2019
Utfall
jan-aug 2020
Förändring
jämfört med
jan-aug 2019
SB + ÄB
2020
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 7 756 1 974 54 552 2 283 94 021
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 530 89 4 639 - 300 7 553
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 4 028 1 931 24 924 6 895 41 793
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 664 11 4 047 - 3 440 10 046
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 564 - 92 12 679 - 526 20 471
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 71 - 28 716 - 15 1 452
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 300 84 2 462 1 002 3 504
1:12 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 291 17 2 583 - 486 5 313
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 191 - 73 1 667 - 847 2 484
Övriga anslag 118 34 836 0 1 407
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 1 67 - 4 120
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 0 25 0 42
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 0 49 1 74
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 39 1 58
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 6 0 8
1:13 Lån till körkort 4 - 1 28 - 12 151
2:1 Arbetsmiljöverket 51 - 1 426 - 82 676
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 20 0 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 34 34 35 2 39
2:4 Medlingsinstitutet 1 0 32 0 56
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2 0 16 1 38
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet 0 0 95 95 112
2:5 (2019) Arbetslivspolitik 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt