Augusti 2020 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kr

Utgifterna för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev 3 030 miljoner kronor i augusti, vilket är 187 miljoner kronor högre än i augusti 2019.

Utgifterna de första åtta månaderna 2020 uppgick till 24 445 miljoner kronor, vilket är 1 506 miljoner kronor (6,6 procent) högre än motsvarande period 2019.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
aug 2020
Förändring
jämfört med
aug 2019
Utfall
jan-aug 2020
Förändring
jämfört med
jan-aug 2019
SB + ÄB
2020
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 030 187 24 445 1 506 36 585
1:1 Garantipension till ålderspension 1 190 96 9 622 819 14 941
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 822 - 33 6 710 - 270 9 805
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 867 111 6 876 834 10 026
1:4 Äldreförsörjningsstöd 98 1 781 15 1 175
2:1 Pensionsmyndigheten 52 11 456 108 639
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt