Augusti 2020 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 10 346 miljoner kronor i augusti, vilket är 2 633 miljoner kronor (34,1 procent) högre jämfört med augusti 2019. De högre utgifterna avser främst anslaget 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader.

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Utfallet för anslag 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader blev 2 435 miljoner kronor i augusti vilket ska jämföras med ett utfall på 2 miljoner kronor i augusti 2019. För perioden januari-augusti uppgår utfallet för anslaget till 12 443 miljoner kronor, vilket är 11 533 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period 2019.

På grund av coronapandemin har riksdag och regering infört tillfälliga regler som innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela den sjuklönekostnad som de har redovisat i arbetsgivardeklarationerna för april till och med juli. Från och med augusti ersätts sjuklönekostnader i stället enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft. De tillfälliga reglerna gäller till och med december 2020. Ersättningen lämnas genom att arbetsgivarnas skattekonton krediteras och redovisningen mot anslaget görs månaden efter. Utfallet för anslaget i augusti avser den ersättning som krediterats arbetsgivares skattekonton i juli.

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

Utfallet för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. blev 3 299 miljoner kronor i augusti, vilket är 298 miljoner kronor (9,9 procent) högre än utfallet i augusti 2019. Det beror till stor del på den tillfälliga ersättningen för karens som införts på grund av coronapandemin.

För perioden januari-augusti uppgår utfallet till 27 686 miljoner kronor, vilket är 2 594 miljoner kronor (10,3 procent) högre jämfört med motsvarande period 2019. Det beror på den tillfälliga ersättningen för karens samt ökade utgifter för sjukpenning.   

Regeringen har beslutat att införa en tillfällig ersättning för anställda som fått karensavdrag på sin sjuklön samt egenföretagare med karens i sjukperiodens början. De tillfälliga reglerna började tillämpas i april och gäller till och med december 2020. Från och med 1 juni har ersättningsnivån höjts från 700 kronor per dag till 804 kronor per dag.  

Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Sjukpenningtalet för augusti uppgår till 9,4 dagar, vilket är 1,8 procent lägre än sjukpenningtalet för augusti 2019. Sjukpenningtalet beräknas som ett 12-månaders rullande värde och bör därför inte jämföras direkt med utgifterna för sjukpenning under juni.

Sjukpenningtalet för kvinnor i augusti var 84,3 procent högre än sjukpenningtalet för män. I augusti 2019 var sjukpenningtalet för kvinnor 88,2 procent högre än sjukpenningtalet för män.

Lägre utgifter för aktivitets- och sjukersättningar

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. blev 3 522 miljoner kronor i augusti. Det är 117 miljoner kronor (3,2 procent) lägre jämfört med augusti 2019. Utfallet för perioden januari-augusti uppgår totalt till 28 558 miljoner kronor, vilket är 1 011 miljoner kronor (3,4 procent) lägre än samma period föregående år. Det lägre utfallet beror främst på att många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år.

Sjukpenningtalet, antal dagar
Augusti 2020 Augusti 2019 Förändring %
Samtliga 9,4 9,5 -1,8
- Kvinnor 12,2 12,5 -2,5
- Män 6,6 6,7 -0,4

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Uppgifterna i tabellen är avrundade. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
aug 2020
Förändring
jämfört med
aug 2019
Utfall
jan-aug 2020
Förändring
jämfört med
jan-aug 2019
SB + ÄB
2020
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 10 346 2 633 78 940 13 053 128 342
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 299 298 27 686 2 594 49 342
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 522 - 117 28 558 - 1 011 42 150
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 207 - 9 1 728 - 74 2 608
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 118 18 1 697 - 268 2 466
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 2 435 2 434 12 443 11 533 21 040
2:1 Försäkringskassan 650 12 5 892 296 9 221
Övriga anslag 114 - 1 937 - 18 1 516
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 106 - 2 872 - 10 1 408
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 25 - 1 37
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 1 40 - 7 71
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt