Augusti 2020 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick i augusti till 73,6 miljarder kronor, vilket är 5,3 miljarder kronor (7,7 procent) högre än i augusti 2019. Mer än hälften av de högre utgifterna gäller åtgärder för att mildra coronapandemins negativa effekter för företag och sysselsättning. Dessa utgifter gäller bland annat ersättning till företag för höga sjuklönekostnader, stöd vid korttidsarbete samt omställningsstöd.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
aug 2020
Förändring
jämfört med
aug 2019
Utfall
jan-aug 2020
Förändring
jämfört med
jan-aug 2019
SB + ÄB
2020
1 Rikets styrelse 1 041 - 22 10 087 10 15 984
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 12 5 122 3 146
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 47 - 2 633 - 30 969
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 58 - 7 549 17 861
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 5 - 1 48 - 23 100
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 8 0 71 4 112
2:5 Riksrevisionen 27 - 1 214 - 10 348
3:1 Sametinget 3 0 33 0 55
4:1 Regeringskansliet m.m. 644 9 5 113 - 44 7 922
5:1 Länsstyrelserna m.m. 205 19 2 078 113 3 312
6:1 Allmänna val och demokrati 9 0 87 - 306 145
6:2 Justitiekanslern 3 - 1 34 0 53
6:3 Datainspektionen 9 - 1 71 5 120
6:4 Valmyndigheten 1 0 11 - 3 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 127 2 169
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 1 0 102 - 6 118
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 1 - 8 2
8:1 Mediestöd 4 - 41 750 295 1 462
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 27 2 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 16 - 1 29
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 595 35 11 380 293 17 444
1:1 Statskontoret 8 0 61 4 100
1:2 Kammarkollegiet 5 0 41 - 10 71
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 - 1 6 - 6 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 - 1 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 348 14 9 124 176 13 895
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 7 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 6 1 44 2 66
1:8 Ekonomistyrningsverket 13 0 108 1 175
1:9 Statistiska centralbyrån 49 7 402 37 584
1:10 Bidragsfastigheter 21 2 147 12 274
1:11 Finansinspektionen 50 2 418 23 623
1:12 Riksgäldskontoret 24 4 208 35 319
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 6 - 1 11
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 238 8 294
1:15 Statens servicecenter 54 3 410 20 699
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 11 0 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 0 56 - 5 94
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 8 2 93 - 2 177
3 Skatt, tull och exekution 971 34 7 707 209 12 312
1:1 Skatteverket 662 26 5 079 129 8 170
1:2 Tullverket 156 12 1 339 86 2 133
1:3 Kronofogdemyndigheten 152 - 4 1 289 - 7 2 009
4 Rättsväsendet 3 103 209 33 949 2 346 52 734
1:1 Polismyndigheten 1 615 88 18 278 1 587 28 547
1:2 Säkerhetspolisen 103 5 993 - 3 1 681
1:3 Åklagarmyndigheten 92 11 1 109 101 1 699
1:4 Ekobrottsmyndigheten 52 - 1 474 29 736
1:5 Sveriges Domstolar 321 17 3 978 87 6 272
1:6 Kriminalvården 668 58 6 264 283 9 468
1:7 Brottsförebyggande rådet 12 0 94 1 166
1:8 Rättsmedicinalverket 34 2 299 9 465
1:9 Gentekniknämnden 0 - 1 3 - 1 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 1 32 1 48
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 5 1 62 - 4 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 183 30 2 191 226 3 156
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 7 - 2 72 13 113
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 9 1 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 0 28 5 57
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 12 2 21
1:17 Domarnämnden 0 0 4 0 9
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 4 2 48 11 143
5 Internationell samverkan 282 - 125 1 442 - 286 2 079
1:1 Avgifter till internationella organisationer 228 - 115 1 113 - 235 1 368
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 13 - 8 77 - 42 193
1:3 Nordiskt samarbete 0 - 3 7 - 3 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 - 1 - 5 - 11 15
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 0 29 4 47
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 7 3 38 4 72
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 19 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 13 0 19
1:9 Svenska institutet 13 1 83 0 131
1:10 Information om Sverige i utlandet 0 0 4 - 3 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 13 - 2 66 0 176
6 Försvar och samhällets krisberedskap 2 947 189 33 594 3 919 64 890
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 397 225 22 036 2 276 38 972
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 45 - 37 462 - 106 1 180
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 87 7 5 188 1 433 15 202
1:4 Forskning och teknikutveckling 0 - 1 336 61 717
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 7 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 16 1 133 - 4 209
1:7 Officersutbildning m.m. 19 2 160 6 224
1:8 Försvarets radioanstalt 68 0 749 21 1 271
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 21 - 1 149 21 234
1:10 Nämnder m.m. 0 0 4 0 6
1:11 Försvarets materielverk 35 4 1 048 152 1 771
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 6 1 11
2:1 Kustbevakningen 80 - 8 819 19 1 304
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 0 2 - 57 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 0 15 - 117 28
2:4 Krisberedskap 44 - 9 865 63 1 306
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 396 15 396
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 96 1 919 131 1 463
2:7 Statens haverikommission 4 0 29 2 47
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 27 3 230 - 3 396
4:1 Elsäkerhetsverket 5 1 40 3 65
7 Internationellt bistånd 1 771 - 514 30 621 627 45 989
1:1 Biståndsverksamhet 1 627 - 517 29 602 556 44 260
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 129 1 892 70 1 515
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 9 0 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 10 1 82 3 127
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 2 0 26 - 1 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 2 1 10 - 1 20
8 Migration 519 - 137 6 510 - 1 595 11 626
1:1 Migrationsverket 248 - 18 2 913 - 35 4 444
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 182 - 104 2 449 - 1 121 4 936
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 3 3 113 3 128
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 45 - 6 547 - 99 962
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 7 - 6 117 - 69 250
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 10 - 8 177 - 20 402
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 16 - 3 124 - 60 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 9 6 71 2 155
1:9 (2019) Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 - 195
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 9 119 1 908 60 905 7 536 97 810
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 3 2 18 - 4 37
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 7 - 1 54 2 88
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 12 0 98 0 152
1:4 Tandvårdsförmåner 315 - 57 3 504 - 610 7 070
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 641 169 19 476 938 30 039
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 1 510 - 220 11 099 4 019 21 624
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 19 - 37 295 - 27 548
1:8 Bidrag till psykiatri 0 - 12 2 021 37 2 160
1:9 Läkemedelsverket 9 1 93 6 150
1:10 E-hälsomyndigheten - 14 0 47 - 4 120
1:11 Insatser för ökad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården 2 180 2 180 2 896 2 566 2 900
2:1 Folkhälsomyndigheten 33 2 302 46 528
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 43 59 12 121
2:3 Bidrag till WHO 0 0 43 2 46
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 0 54 0 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 0 37 - 1 61
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 141 - 1 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 17 3 31
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 2 - 43 696 174 798
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 6 0 90 - 3 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 062 97 15 639 - 299 24 451
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 78 - 176 1 425 831 1 889
4:6 Statens institutionsstyrelse 133 - 6 830 130 1 407
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. - 37 - 40 436 - 382 499
5:1 Barnombudsmannen 2 0 18 - 1 26
5:2 Barnets rättigheter 3 - 3 66 53 72
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 2 0 59 - 55 96
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 22 - 7 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 49 - 1 396 26 662
8:1 Socialstyrelsen 27 7 479 58 927
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 59 4 494 27 745
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 10 346 2 633 78 940 13 053 128 342
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 299 298 27 686 2 594 49 342
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 522 - 117 28 558 - 1 011 42 150
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 106 - 2 872 - 10 1 408
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 207 - 9 1 728 - 74 2 608
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 25 - 1 37
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 118 18 1 697 - 268 2 466
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 2 435 2 434 12 443 11 533 21 040
2:1 Försäkringskassan 650 12 5 892 296 9 221
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 1 40 - 7 71
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 030 187 24 445 1 506 36 585
1:1 Garantipension till ålderspension 1 190 96 9 622 819 14 941
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 822 - 33 6 710 - 270 9 805
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 867 111 6 876 834 10 026
1:4 Äldreförsörjningsstöd 98 1 781 15 1 175
2:1 Pensionsmyndigheten 52 11 456 108 639
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 983 - 81 67 454 1 575 103 730
1:1 Barnbidrag 2 707 - 11 22 147 98 33 494
1:2 Föräldraförsäkring 4 542 - 225 31 812 1 167 49 029
1:3 Underhållsstöd 219 - 5 1 738 - 49 2 627
1:4 Adoptionsbidrag 1 - 1 7 - 4 20
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 81 5 699 29 997
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 326 27 2 630 - 115 4 691
1:7 Pensionsrätt för barnår 630 22 5 044 175 7 565
1:8 Bostadsbidrag 478 106 3 376 273 5 306
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 410 - 200 6 226 - 3 030 10 121
1:1 Etableringsåtgärder 0 0 141 - 22 156
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 344 - 177 4 997 - 3 115 8 503
1:3 Hemutrustningslån 2 - 3 29 - 25 127
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 9 1 78 - 2 127
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 0 - 1 75 20 92
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 47 - 19 382 85 495
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 6 0 45 0 75
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 23 1 28
4:1 Åtgärder mot segregation 0 - 1 445 27 500
4:2 Delegationen mot segregation 1 0 12 1 18
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 7 756 1 974 54 552 2 283 94 021
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 530 89 4 639 - 300 7 553
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 4 028 1 931 24 924 6 895 41 793
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 664 11 4 047 - 3 440 10 046
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 564 - 92 12 679 - 526 20 471
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 1 67 - 4 120
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 71 - 28 716 - 15 1 452
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 0 25 0 42
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 0 49 1 74
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 39 1 58
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 6 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 300 84 2 462 1 002 3 504
1:12 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 291 17 2 583 - 486 5 313
1:13 Lån till körkort 4 - 1 28 - 12 151
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 191 - 73 1 667 - 847 2 484
2:1 Arbetsmiljöverket 51 - 1 426 - 82 676
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 20 0 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 34 34 35 2 39
2:4 Medlingsinstitutet 1 0 32 0 56
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2 0 16 1 38
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet 0 0 95 95 112
2:5 (2019) Arbetslivspolitik 0 0
15 Studiestöd 1 465 469 14 762 1 357 27 107
1:1 Studiehjälp 3 2 2 626 - 2 4 382
1:2 Studiemedel 1 223 435 10 094 1 377 19 016
1:3 Avsättning för kreditförluster 134 31 1 084 34 1 955
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 138 16 196
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 0 0 35 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 1 - 1 20 6 27
1:7 Studiestartsstöd 27 1 163 - 84 552
1:8 Centrala studiestödsnämnden 76 2 592 10 900
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 10 0 17
16 Utbildning och universitetsforskning 4 895 - 3 664 54 350 586 84 759
1:1 Statens skolverk 83 9 661 33 1 136
1:2 Statens skolinspektion 32 2 271 7 443
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 51 8 451 - 36 762
1:4 Sameskolstyrelsen 5 - 2 38 2 52
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 190 - 26 2 022 336 3 431
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 32 - 5 161 2 315
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 - 1 051 2 562 - 579 3 903
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 0 0 115 8 191
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 - 10 51 - 16 108
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal - 2 - 2 54 - 12 380
1:11 Fler anställda i lågstadiet 0 - 986 985 - 985 986
1:12 Skolforskningsinstitutet 1 0 13 - 1 24
1:13 Praktiknära skolforskning 0 0 17 8 19
1:14 Bidrag till lärarlöner 0 0 2 011 6 4 670
1:15 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 54 - 27 163
1:16 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 - 1 721 2 420 - 1 026 4 886
1:17 Bidrag till vissa studier 0 - 1 4 - 5 18
1:18 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 0 2 348 169 3 101
1:19 Myndigheten för yrkeshögskolan 17 8 79 1 135
1:20 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 122 17 1 660 286 3 078
2:1 Universitetskanslersämbetet 15 4 102 4 156
2:2 Universitets- och högskolerådet 19 6 117 7 212
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 154 4 1 233 43 1 849
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 188 4 1 506 59 2 259
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 180 4 1 444 45 2 165
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 194 4 1 548 59 2 323
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 184 4 1 471 34 2 206
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 4 1 110 50 1 664
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 151 3 1 208 33 1 813
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 142 2 1 140 34 1 710
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 122 3 975 30 1 463
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 99 2 791 32 1 187
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 136 3 1 085 34 1 627
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 85 8 681 78 1 022
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 62 1 498 11 748
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 3 1 109 49 1 663
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 101 2 811 25 1 217
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 143 10 1 142 93 1 712
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 59 1 471 15 707
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 1 278 15 417
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 2 464 15 696
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 174 11 261
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 93 12 741 30 1 111
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 30 0 239 11 359
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 69 1 553 15 830
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 1 191 11 287
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 1 389 14 583
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 175 9 262
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 82 3 653 21 980
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 170 10 256
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 22 - 21 175 8 263
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 - 8 70 4 104
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 1 423 11 634
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 0 88 9 132
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 139 3 209
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 35 1 52
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 8 69 - 1 111
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 5 31 8 39
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 1 349 10 523
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 60 8 89
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 297 6 446
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 59 5 88
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 1 319 12 479
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 73 6 110
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 276 10 414
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 53 6 80
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 278 10 417
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 46 3 70
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 27 1 214 5 321
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 38 3 57
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 32 1 255 9 383
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 51 7 77
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 113 3 169
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 14 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 0 - 5 39 - 4 67
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 0 - 1 7 - 1 12
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 91 2 137
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 14 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 293 9 440
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 62 5 93
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 24 1 37
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 14 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 282 11 2 317 76 3 537
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 0 0 1 287 890 1 675
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 36 1 294 13 452
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 223 4 1 788 40 2 681
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 44 0 47
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 433 5 4 068 54 6 126
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 - 7 374 17 380
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 20 9 119 7 168
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 9 - 1 940 263 1 107
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 22 2 40
3:6 Institutet för rymdfysik 4 0 35 - 2 57
3:7 Kungl. biblioteket 5 - 22 249 3 414
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 0 28 - 3 50
3:9 Sunet 4 5 33 - 1 59
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 - 1 3 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 2 1 25 4 43
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 1 1 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 3 1 78 - 8 89
4:1 Internationella program 0 0 61 - 5 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 30 2 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 0 0 6 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 0 30 13 35
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 256 - 139 13 722 1 867 20 487
1:1 Statens kulturråd 3 3 38 3 57
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 1 - 1 966 551 2 534
1:3 Skapande skola 0 0 183 8 176
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 3 0 24 0 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 1 1 5 - 1 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 3 - 4 1 161 20 1 669
1:7 Myndigheten för kulturanalys 0 0 8 - 1 17
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 25 - 61 1 089 358 1 195
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 0 0 200 - 2 214
2:3 Statens musikverk 8 0 69 - 5 119
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 1 0 80 - 20 181
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 10 0 73 - 12 126
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 0 44 1 69
4:1 Statens konstråd 1 0 12 - 1 32
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 0 20 0 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 9 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 36 1 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 13 0 22
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 12 - 37 307 34 476
6:1 Riksarkivet 39 2 288 - 11 427
7:1 Riksantikvarieämbetet 19 - 2 171 - 14 285
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 0 0 155 - 1 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 0 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 95 - 14 867 - 21 1 473
8:2 Centrala museer: Stiftelser 2 - 20 341 166 373
8:3 Bidrag till vissa museer 2 - 5 98 41 107
8:4 Forum för levande historia 3 0 29 - 1 49
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 7 - 1 13
9:2 Stöd till trossamfund 0 0 59 0 107
10:1 Filmstöd 0 0 553 - 9 553
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 2 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 14 0 23
11:5 Stöd till taltidningar 2 1 18 - 3 49
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 1 2 29 0 52
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 - 1 236 5 291
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 - 1 1 - 5 2
13:1 Stöd till idrotten 0 0 1 986 520 3 474
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 1 0 28 8 127
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 51 3 51
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 4 2 253 113 297
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 3 372 148 4 462
14:2 Bidrag till tolkutbildning 1 - 1 22 - 3 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 113 - 15 140
14:4 Särskilt utbildningsstöd 2 0 147 3 193
15:1 Spelinspektionen 5 1 49 9 76
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 288 145 2 778 996 3 733
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 12 4 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 0 1 1 25
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 2 1 43
1:4 Boverket 18 - 1 194 1 337
1:5 Statens geotekniska institut 1 0 32 3 51
1:6 Lantmäteriet 57 4 426 30 661
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 6 6 - 9 - 24 165
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 185 135 1 917 1 000 2 100
1:9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 1 0 20 - 2 34
1:10 Innovativt och hållbart byggande 0 0 6 - 19 25
2:1 Konsumentverket 12 0 110 5 170
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 33 1 53
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 16 0 28
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 17 - 5 17
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 3 0 4
19 Regional tillväxt 134 - 9 1 714 - 56 3 673
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 67 - 14 803 12 1 691
1:2 Transportbidrag 13 - 1 215 - 10 455
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 53 6 696 - 59 1 527
20 Allmän miljö- och naturvård 530 - 177 6 876 1 054 12 590
1:1 Naturvårdsverket 34 - 9 368 24 597
1:2 Miljöövervakning m.m. 6 - 12 179 37 466
1:3 Åtgärder för värdefull natur 5 - 52 923 236 1 154
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 7 13 381 - 384 899
1:5 Miljöforskning 0 0 67 1 94
1:6 Kemikalieinspektionen 20 1 177 0 291
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 2 - 48 210 - 16 262
1:8 Klimatbonus 232 128 1 260 495 1 760
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 19 0 175 11 268
1:10 Klimatanpassning 4 - 3 50 - 29 124
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 13 - 214 762 - 37 1 362
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 0 - 7 62 0 255
1:13 Internationellt miljösamarbete 2 1 27 0 45
1:14 Skydd av värdefull natur 16 - 13 639 168 876
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 15 - 5 166 - 6 244
1:16 Klimatinvesteringar 69 47 649 452 1 955
1:17 Klimatpremier 3 - 26 77 42 170
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 0 2 - 2 - 29 50
1:19 Industriklivet 4 4 23 15 600
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 3 3 19 19 64
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 1 61 0 98
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 66 13 604 57 956
1:19 (2019) Elfordonspremie 0 - 1
21 Energi 96 - 67 1 870 402 3 502
1:1 Statens energimyndighet 25 1 207 - 5 305
1:2 Insatser för energieffektivisering 6 - 1 143 1 203
1:3 Insatser för förnybar elproduktion 3 3 7 7 25
1:4 Energiforskning 39 - 44 817 13 1 568
1:5 Laddinfrastruktur längs större vägar 0 0 0 0 50
1:6 Energimarknadsinspektionen 12 2 88 12 135
1:7 Energiteknik 2 2 435 383 835
1:8 Elberedskap 9 - 18 105 - 6 291
1:9 Avgifter till internationella organisationer 1 0 20 - 1 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 0 - 11 48 10 65
1:3 (2019) Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 - 1
1:5 (2019) Planeringsstöd för vindkraft 0 - 12
22 Kommunikationer 4 708 - 13 38 256 2 491 67 770
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 148 - 329 15 444 1 031 25 783
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 612 184 16 139 1 186 26 829
1:3 Trafikverket 63 11 856 - 39 1 420
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 141 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 47 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 0 76 5 188
1:7 Trafikavtal 124 65 687 58 1 050
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 38 1 55
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 6 - 40 72 - 21 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm 179 - 67 614 - 1 070 2 215
1:12 Transportstyrelsen 225 15 1 365 - 56 2 215
1:13 Trafikanalys 4 0 39 - 3 70
1:14 Trängselskatt i Göteborg 9 0 1 076 1 003 930
1:15 Sjöfartsstöd 86 - 72 803 - 232 1 588
1:16 Internationell tågtrafik 50
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst 7 7 46 46 158
1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik 3 000
1:20 Tillskott till Luftfartsverket 213 213 576 576 900
1:21 Tillskott till Sjöfartsverket 300
2:1 Post- och telestyrelsen 10 1 36 3 63
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 10 1 77 3 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 - 1 4 - 3 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 3 0 51 3 65
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 5 1 41 0 296
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 529 - 134 6 471 - 838 20 521
1:1 Skogsstyrelsen 31 - 6 305 9 500
1:2 Insatser för skogsbruket 14 - 3 118 38 345
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 12 0 102 3 153
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 1 83 12 126
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 1 - 1 6 - 1 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 9 - 5 72 2 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 5 - 9 45 17 53
1:8 Statens jordbruksverk 15 - 6 388 - 7 601
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 1 0 5 2 7
1:10 Gårdsstöd m.m. 0 - 1 236 - 17 7 345
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 5 - 12 44 - 54 144
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2 - 1 17 - 3 33
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 6 1 60 - 26 196
1:14 Livsmedelsverket 10 - 7 169 - 6 257
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 5 - 2 96 - 17 261
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 1 1 45 - 3 45
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 122 - 64 1 576 - 1 183 3 719
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 65 - 28 1 255 394 3 637
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 9 3 169
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 5 4 92 17 114
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 165 5 1 324 37 1 985
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 40 5 371 - 31 571
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 3 - 6 48 - 23 107
24 Näringsliv 2 014 1 717 38 026 33 584 168 852
1:1 Verket för innovationssystem 19 - 2 165 - 5 253
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 165 53 1 550 186 2 943
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 759 12 759
1:4 Tillväxtverket 25 8 250 70 464
1:5 Näringslivsutveckling 7 - 13 322 - 114 704
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 4 0 38 0 63
1:7 Turistfrämjande 0 0 105 19 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 18 0 156 4 246
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 4 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 0 0 5 - 2 14
1:11 Bolagsverket 3 - 1 25 - 3 47
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 6 0 8
1:13 Konkurrensverket 12 0 101 1 155
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 11
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 160 2 160
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 3 3 17 15 25
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag 0 0 3 625 3 475 12 101
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 17 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 16 16 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 0 230 50 319
1:21 Patent- och registreringsverket 26 1 210 - 5 337
1:22 Stöd vid korttidsarbete 614 614 27 965 27 965 94 910
1:23 Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag 107 107 138 138 5 000
1:24 Omställningsstöd 945 945 1 596 1 596 46 000
1:25 Stöd till enskilda näringsidkare 3 500
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 1 20 8 36
2:2 Kommerskollegium 7 1 54 - 3 92
2:3 Exportfrämjande verksamhet 7 - 18 355 113 373
2:4 Investeringsfrämjande 0 - 6 68 19 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 1 0 22 2 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 24 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 25 25 25 25 50
25 Allmänna bidrag till kommuner 10 706 702 114 141 34 105 156 904
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 10 067 856 80 539 6 846 120 809
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 389 13 3 108 104 4 600
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 7 1 8
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 250 - 167 2 000 - 1 333 3 000
1:5 Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 0 0 28 486 28 486 28 486
26 Statsskuldsräntor m.m. - 1 513 - 1 496 4 507 - 8 511 29 655
1:1 Räntor på statsskulden - 1 513 - 1 496 4 448 - 8 525 29 500
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 2 2 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 0 57 11 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 1 595 - 1 749 29 186 1 534 41 990
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 1 595 - 1 749 29 186 1 534 41 990
Förändring av anslagsbehållningar - 7 267
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 7 195
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 72
Summa utgiftsområden 77 577 1 677 754 473 97 015 1 327 942
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 79 089 3 173 749 967 105 527 1 298 358
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 7 563 720 - 11 270 64 255 13 798
Kassamässig korrigering 3 581 2 890 15 579 7 955 278
Totala utgifter 73 595 5 288 758 782 169 225 1 342 017
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt