Juli 2020 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg blev 6 777 miljoner kronor i juli. Det är 1 302 miljoner kronor (16,1 procent) lägre än i juli föregående år.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgick i juli till 2 643 miljoner kronor. Bidragen betalas ut med två månaders fördröjning enligt regeringsbeslut. Utfallet i juli avser bidragen för läkemedelsförmånerna för maj 2020. Utgifterna avser statens bidrag till regionerna för läkemedelsförmånernas kostnader.

Utfallet för anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård uppgick i juli till 1 124 miljoner kronor, vilket är en ökning med 675 miljoner kronor jämfört med samma månad 2019. Jämförelsen av utfallet per månad påverkas av månadsförskjutningar av utbetalningarna.

Utfallet för anslag 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning blev 1 742 miljoner kronor, vilket är 270 miljoner kronor lägre än utfallet i juli 2019. För perioden januari till juli är utfallet 396 miljoner kronor lägre än samma period 2019.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
juli 2020
Förändring
jämfört med
juli 2019
Utfall
jan-juli 2020
Förändring
jämfört med
jan-juli 2019
SB + ÄB
2020
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 6 777 - 1 302 51 786 5 628 97 810
1:4 Tandvårdsförmåner 448 - 146 3 189 - 554 7 070
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 643 171 16 835 769 30 039
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 1 124 675 9 590 4 239 21 624
1:8 Bidrag till psykiatri 22 - 1 754 2 021 49 2 160
1:11 Insatser för ökad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården 0 - 330 715 385 2 900
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 17 89 694 217 798
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 742 - 270 13 577 - 396 24 451
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 155 37 1 347 1 007 1 889
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 53 48 473 - 342 499
Övriga anslag 571 179 3 345 252 6 379
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 0 - 4 15 - 6 37
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 7 0 47 3 88
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 12 0 86 0 152
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 43 - 16 277 9 548
1:9 Läkemedelsverket 8 2 83 5 150
1:10 E-hälsomyndigheten 25 0 61 - 3 120
2:1 Folkhälsomyndigheten 44 8 269 44 528
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 7 52 - 31 121
2:3 Bidrag till WHO 0 0 43 2 46
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 0 53 0 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 0 33 - 1 61
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 47 47 141 - 1 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 15 3 31
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 11 - 4 84 - 3 263
4:6 Statens institutionsstyrelse 107 84 697 136 1 407
5:1 Barnombudsmannen 3 0 15 - 1 26
5:2 Barnets rättigheter 49 49 64 56 72
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 1 - 2 58 - 55 96
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 2 - 3 19 - 7 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 58 - 3 347 27 662
8:1 Socialstyrelsen 80 9 452 52 927
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 60 5 435 24 745
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt