Juli 2020 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Utfallet för Rättsväsendet blev 4 259 miljoner kronor i juli, vilket är 206 miljoner kronor (5,1 procent) högre än i juli 2019.

För perioden januari-juli uppgår utgifterna till 30 845 miljoner kronor, vilket är 2 137 miljoner kronor (7,4 procent) högre än samma period föregående år. Ökningen avser huvudsakligen utgifter för anslag 1:1 Polismyndigheten.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
juli 2020
Förändring
jämfört med
juli 2019
Utfall
jan-juli 2020
Förändring
jämfört med
jan-juli 2019
SB + ÄB
2020
4 Rättsväsendet 4 259 206 30 845 2 137 52 734
1:1 Polismyndigheten 2 270 102 16 662 1 499 28 547
1:2 Säkerhetspolisen 96 - 6 890 - 8 1 681
1:3 Åklagarmyndigheten 138 14 1 018 89 1 699
1:4 Ekobrottsmyndigheten 57 3 421 30 736
1:5 Sveriges Domstolar 513 18 3 658 70 6 272
1:6 Kriminalvården 832 68 5 595 224 9 468
1:12 Rättsliga biträden m.m. 277 9 2 007 196 3 156
Övriga anslag 75 - 3 594 35 1 175
1:7 Brottsförebyggande rådet 10 - 1 82 1 166
1:8 Rättsmedicinalverket 40 1 265 8 465
1:9 Gentekniknämnden 1 0 2 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 0 28 0 48
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 4 - 3 57 - 4 122
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 5 - 5 65 15 113
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 9 1 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 2 2 27 5 57
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 11 2 21
1:17 Domarnämnden 1 0 4 0 9
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 5 2 44 9 143
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt